Inledandet och avslutandet

Inledande av småbarnspedagogik

Familjen kommer överens med daghemmet eller familjedagvårdaren vilken dag småbarnspedagogiken inleds och om servicebehovet. Inledningsdatumet kan flyttas framåt med en månad från det datum som nämns i beslutet om småbarnspedagogik. Klientavgiften betalas från det datum som man avtalat att småbarnspedagogiken ska inledas.

Meddela om ni tar emot eller inte tar emot platsen via godkänn / förkastar -knapparna i eDaisy senast två veckor efter att beslutet kommit till kännedom. En ny ansökan bör göras senast 4 månader före behov. 

Om familjen meddelar alltför sent att den inte tar emot platsen, eller inte meddelar om detta alls, tar staden ut hälften av en månads klientavgift. 

Avbrytande för viss tid

Småbarnspedagogiken kan avbrytas om servicebehovet förändras eller om barnet inte längre behöver en vårdplats på grund av vårdnadshavarens arbete eller studier. Småbarnspedagogiken kan avbrytas för viss tid, dock minst sex månader. Barnet beviljas en garantiplats, dvs. barnet får komma tillbaka till samma daghem, om detta sker i augusti. Också vid andra tidpunkter försöker man ordna en plats för barnet i samma daghem, om det är möjligt.

Faderskapsledighet

Om du håller din faderskapsledighet först efter föräldrapenningsperioden, kan barnet vara i daghem, hos en familjedagvårdare eller i en klubb före faderskapsledigheten. Meddela om barnets frånvaro till vårdplatsen senast två veckor innan faderskapsledigheten börjar. Barnet får behålla sin egen plats inom småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten, men får inte delta i verksamheten. Familjens övriga barn kan delta i dagvård eller klubbar också under faderskapsledigheten. Ingen klientavgift tas ut för den tid som barnet är hemma.

Uppsägning av plats inom småbarnspedagogik

Säg upp platsen inom småbarnspedagogik då familjen flyttar bort från orten eller barnet av någon annan orsak slutar helt i småbarnspedagogiken. Platsen ska sägas upp minst 14 kalenderdagar innan barnet slutar. Klientavgiften tas ut minst två veckor efter uppsägningen.

Uppsägningen


Privata daghem kan ha andra uppsägningstider än staden. Kontrollera uppsägningstiden i avtalet innan ni byter till en annan plats eller slutar.

Säg upp servicesedel