Inkomstutredning

För fastställande av klientavgift ska familjen lämna in en inkomstutredning över sina bruttoinkomster. Ifall man inte gör en inkomstutredning inklusive bilagor, fastställs den högsta klientavgiften. Som familjens inkomster beaktas de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt inkomster som är befriade från skatt som betalas till barnet, hens förälder eller annan vårdnadshavare samt till en person som lever i gemensamt hushåll med dem.

Du kan göra en inkomstutredning på e-tjänster inom småbarnspedagogik där du kan ge tillstånd att använda inkomstregistret, eller godkänna att den högsta avgiften tas ut eller bifoga verifikat över inkomster till tjänsten där de sparas i småbarnspedagogikens kundregister. Spara dina verifikat över inkomster först på din egen dator. Du kan skanna eller fotografera pappersverifikaten så att du kan bifoga dem.

Om lönespecifikationerna eller FPA-förmåner finns tillgängliga i det nationella inkomstregistret behöver man inte bifoga alla verifikationer på löneuppgifter till inkomstutredningen. Begränsade löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret ska kompletteras med verifikationer som bilagor. Företagares inkomstuppgifter ska anmälas separat.

Det nationella inkomstregistret kan också användas för att fastställande av servicesedeln.

Den elektroniska tjänsten förutsätter identifiering med bankkoder eller mobilcertifikat samt att barnet har en plats inom småbarnspedagogik, varvid familjens uppgifter syns i kundregistret.

Studerande ska lämna in ett studieintyg.

Gör en ny inkomstutredning eller meddela daghemsföreståndare om förändringar i familjens storlek:

 • vid arbetslöshet eller vid återgång till arbete efter arbetslöshet
 • ny moderskaps- eller föräldraledighet
 • stöd för barnomsorg
 • påbörjade studier
 • ny familjemedlem eller någon som flyttade bort från familjen

Inkomster som beaktas vid fastställande av klientavgift och verifikat över inkomster

 • Lön från huvudsyssla och bisyssla
 • Alterneringsersättning
 • Dagpenning som fås utöver inkomster från deltidsarbete
 • Stipendier som inte beviljats på grund av studier
 • Utbildningsstöd
 • Föräldrapenning, moderskapspenning, faderskapspenning, särskild moderskapspenning
 • Specialvårdspenning
 • Stöd för närståendevård
 • Folkpension, gäller dock inte barntillägg
 • Sjukdagpenning, rehabiliteringspenning, rehabiliteringsstöd 
 • Underhållsbidrag till barnet, underhållsstöd och pensioner
 • Familjepension
 • Livränta och mentillägg
 • Ersättningar och dagpenningar som betalas på basis av olycksfallsförsäkring – gäller dock inte ersättningar för sjukvård och undersökningar
 • Integrationsstöd och särskilt stöd till invandrare
 • Startpeng
 • Arbetsmarknadsstöd och arbetslöshetsdagpenning
 • Veterantillägg
 • Hyresinkomster från vilka vederlagen har dragits av
 • Skogsinkomster
 • Inkomster från gårdsbruk
 • Inkomster från företagsverksamhet: startpeng, delägare i ett aktiebolag lämnar in en lönespecifikation och ett beskattningsbeslut i personbeskattning, övriga företagare lämnar in uppgifter om mellanbokslut/bokslut, en resultaträkning och balansräkning samt ett beskattningsbeslut i personbeskattning
 • Flexibel vårdpenning
 • Partiell vårdpenning

Inkomster som inte beaktas:

 • Barnbidrag och hemvårdsstöd
 • Handikappbidrag
 • Ersättningar för kostnader för familjevård
 • Barnförhöjning enligt folkpensionslagen
 • Bostadsbidrag
 • Ersättningar för kostnader för sjukvård och undersökningar som betalas på basis av olycksfallsförsäkring
 • Militärunderstöd och fronttillägg
 • Studiepenning, vuxenutbildningsstöd, bostadstillägg i anslutning till studiestöd
 • Sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd
 • Fpa:s rehabiliteringsförmån och ersättning för uppehälle enligt rehabiliteringspenningsförmåner
 • Kostnadsersättning för offentlig arbetskrafts- och företagsservice
 • Stipendier och bidrag som betalas på grund av studier


Som avdrag från inkomster beaktas:

 • Betalade underhållsbidrag
 • Sådan förmån (sytning), som i samband med överlåtelse av fastighet förbehålls för viss tid eller på livstid och som skall utges i pengar