Information om coronaviruset och bekämpning av det

På den här sidan finns information om coronatest och anvisningar för insjuknade och exponerade.

När ska jag ta coronatest?

Hemmatest

Gör om du så vill ett hemmatest ifall du har coronavirussymptom såsom snuva, halsont, feber kräkning eller diarré.

Om hemmatestet ger ett negativt svar, stanna hemma i minst tre dagar så att du har minst två symptomfria dagar innan du återvänder till jobbet/skolan/dagvården. Om du inte kan stanna hemma genom ett eget meddelande eller med förmannens tillåtelse, så be om sjukledighet, i första hand av arbetshälsovården.

Ifall hemmatestet har gett ett positivt testresultat,  stanna hemma i minst 7 dagar. Be om sjukledighet, i första hand av arbetshälsovården, ifall du inte kan stanna hemma genom att meddela om saken eller med tillåtelse av förmannen.

Officiellt coronatest 

Ett officiellt coronatest behövs ifall: 

 • man är arbetstagare med kundkontakter inom social- och hälsovården, eller handhar vilka som helst uppgifter inom omsorgens eller handikappservicens dygnet runt-enheter
 • Coronaguiden, Omaolo eller en anställd inom hälso- och sjukvården med en vårdbedömning anvisar dig att söka dig till test
 • man är gravid
 • man är en riskpatient (se definitionen nedan)

Elektronisk tidsbeställning till coronatest 

Kön till officiella coronatest är lång så vi rekommenderar starkt att man använder sig av coronatest för hemmabruk.

Tid till officiellt coronatest bokas via Coronaguiden. För att boka tid behöver du bankkoder eller mobilcertifikat. Man kan boka tid till coronatest i Coronaguiden även för barn.

Coronaguiden


Coronatestplatser i Borgå

Man behöver remiss och tidsreservering för coronatest, så ring alltid rådgivningstelefonen först eller boka tid via Coronaguiden. Kön till officiella coronatest är lång så vi rekommenderar starkt att man använder sig av coronatest för hemmabruk.

HUSLAB Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 2 (Vårberga sjukhus)
Testet tas i baracker på sjukhusets gård
Tester görs klockan 8-15


9Lives Näse

Vinnarevägen 3.
Testen görs mån–sön, också på kvällar, veckoslut och helgdagar. 
Under veckoslut och kvällar kan man reservera tid till provtagning via den elektroniska tidsbeställningen (Coronaguide).

Testsvar

 • Testresultatet kommer inom cirka 24 timmar.
 • Du får ett textmeddelande om svaret. Följ sedan anvisningarna nedan.
 • Resultaten registreras också på Mina Kanta-sidor: https://www.kanta.fi/sv/mina-kanta-sidor

Också Borgå slopar officiella karantäner och isoleringar, smittspårningen fokuseras

Smittspårningen koncentreras till hälso- och sjukvårdens enheter, vårdinrättningar och boendeenheter för riskgrupper. I andra situationer, såsom i familjer, på arbetsplatser, i skolor och inom småbarnspedagogiken slopar man de officiella karantänsbesluten för de exponerade och de officiella isoleringsbesluten för de sjuka.

Fram till fredagen den 21 januari sköts konstaterade smittfall fortfarande enligt den tidigare praxisen, men det kan ta tid innan alla har kontaktats.

Det rekommenderas att de exponerade agerar på eget initiativ för att minska risken för smitta.

Borgå stads coronaanvisningar för barn inom småbarnspedagogik, skolelever, studerande och barnfamiljer (Uppdaterat 17.1.2022)

Telefonlinjer för dem med coronasymptom samt bokning av coronatest

 • Gör i första hand hemmatest, se ovan.
 • Telefonlinjer för personer med coronasymptom 040 547 7764 eller 040 481 0344.
 • Numren betjänar mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30.
 • Linjerna fungerar genom återuppringning. Ring en gång och vänta på att bli uppringd.
 • Efter symptombedömningen dirigeras du eventuellt till coronatest eller infektionsmottagningen.
 • Kom inte till testet utan att ringa först.

Kvällar och veckoslut

Ring HUS jourhjälp på numret 116 117 om du får så allvarliga symptom att du inte klarar dig hemma.


Om du har risk för blodproppar, ring hälsostationen

Coronavirussjukdomen meför en något förhöjd risk för trombos (blodproppar). En del av de insjuknade kan dra nytta av antikoagulationsmedicinering som injiceras under huden. Medicinerna kan du kan få på hälsostationen.

Om du har lindriga symtom och inte har feber finns det vanligtvis inget behov av antikoagulationsmedicinering.

Om du har feber (över 37,5°C), hosta eller andnöd, om du är gravid eller är tvungen att vara konstant sängliggande på grund av sjukdom, läs den bifogade listan över riskfaktorer.  Om kriterierna uppfylls, ring Borgå hälsocentral, tfn 040 547 7764 eller 040 481 0344. Numren betjänar mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30.

Riskfaktorer för blodpropp

Ring hälsostationen för att få en bedömning av ditt behov av medicinering, om du:

Har minst en av följande riskfaktorer:

 • du har tidigare haft blodpropp
 • du har benägenhet för blodproppar (APC-resistens, Faktor V Leiden-mutation, protombingenmutation G20210A, brist på antitrombin eller protein C eller S,
 • antifosfolipidsyndrom, essentiell trombocytos, polycytemia vera, myelom, PNH-sjukdom)
 • du har en cancersjukdom i aktivt skede
 • du har multipla skador eller har nyligen fått en ryggmärgsskada
 • du har varit på en större operation för mindre än en månad sedan och/eller är sängliggande på grund av den
 • du är gravid, har genomgått kejsarsnitt eller har barnsängstid (6 veckor från förlossningen

eller har minst tre av följande riskfaktorer:

 • du är kontinuerligt sängliggande på grund av att du inte mår bra
 • du har en kranskärlssjukdom eller hjärtsvikt
 • du har en autoimmunsjukdom (till exempel Crohns sjukdom, blödande tjocktarmsinflammation, vaskulit)
 • du sitter i rullstol eller är förlamad
 • du har cirkulärgips på benet
 • du har nyligen blivit opererad (inom sex veckor)
 • du har diabetes (vilken typ som helst)
 • du har fettlever
 • du är minst 60 år gammal
 • ditt BMI är högre än 30
 • du röker
 • du använder kombinationspiller som preventivmedel (gäller INTE preventivmedel som bara innehåller progesteron/gulkroppshormon, bland annat desogestrel, drospirenon)
 • du använder östrogenersättning (via munnen eller huden)
 • du har nefrotiskt syndrom
 • du har venös insufficiens (nedsatt cirkulation i benens vener)
 • du har en central venkateter 

Definitioner

Coronasymtom = förkylningssymtom eller kräkningar/diarré

Exponerad = under de senaste 10 dygnen en situation där en person har varit inomhus mer än 15 minuter och under två meter från en person som är smittad och ingendera av personerna har burit munskydd. Eller fysisk kontakt inomhus eller ute med en smittad person via bar hud på överkroppen/övre extremiteterna/huvudet med eller utan mask (vid handkontakt utan handdesinfektionsmedel).

Vaccinerad = personen har vaccinerats två (eller fler gånger) och det har gått minst 7 dagar sedan den senaste vaccineringen eller hen har haft covid-19 för mindre än 6 månader sedan eller hen har smittats av covid-19 för mer än 6 månader sedan och har fått en dos vaccin för minst 7 dagar sedan.

Riskpatient = en patient över 70 år som inte ännu fått den tredje covid-19 -vaccineringen eller en patient som är klient på en vård- eller omsorgsinrättningar eller en som hör till riskgruppen för svår coronavirussjukdom, se Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom

Gravida kvinnor är också riskpatienter.

Riskarbetare = person i direkt klient/patientarbete inom social- och hälsovården eller en person, som handhar vilken som helst uppgift inom omsorgens eller handikappservicens dygnet runt-enheter

Svåra symtom = nedsatt allmäntillstånd, andnöd mm.


Anvisningar åt en person som insjuknat i covid-19

Om du har fått ett positivt coronatestresultat: stanna hemma i självvald isolering i minst 7 dagar räknat från symptomdebuten, eller om du inte har symptom, räknat från testningsdagen.

Social- och hälsovårdens personal och personalen i omsorgens och handikappservicens dygnet runt -enheter bör också vara i självvald isolering i 7 dagar räknat från symtomdebuten, eller om personen inte har symtom, i 7 dagar räknat från testdatumet.

Personen som är i självvald isolering meddelar dem som bor i samma hushåll att de bör vara i självvald isolering (oberoende av vaccineringar) lika länge som personen är isolerad. Hen meddelar också andra exponerade om att hen är smittad och uppmanar dem att stanna i självvald isolering (distansarbete, v.b. arbete med skyddsåtgärder) och att göra hemmatester. Ett barn är i karantän bara om exponeringen för smitta har skett hemma.

Borgå stads anvisningar för personal inom social- och hälsovård

Se isoleringsanvisningarna på THL:s nätsidor

Meddela dina arbetskamrater och andra som du träffat under smittsamhetstiden. Smittsamhetstiden började 48 timmar före symptomdebuten, eller om du är symptomfri, 48 timmar innan det positiva testet togs.

Om du inte kan stanna hemma genom ett eget meddelande eller med förmannens tillåtelse, meddela om ditt insjuknande i första hand till din arbetshälsovård, så att du kan få sjukdagpenning.

Du kan ringa Borgås coronarådgivningslinje 040 547 7764 eller 040 481 0344 om dina symptom förvärras och du behöver en bedömning av läkare eller om du har något att fråga. På kvällarna och veckosluten kan du ringa HUS jourhjälp på numret 116 117 om du får så allvarliga symptom att du inte klarar dig hemma.

Infektionsmottagningen 

 • Om situationen så kräver tas koronapatienter emot på infektionsmottagningen.
 • Infektionsmottagningen ligger i den så kallade röntgenkorridoren i Näse hälsovårdscentral.
 • Ingång via C-trappans trappuppgång, trapporna ner till bottenvåningen.
 • Följ säkerhetsinstruktionerna i trappuppgången: desinficera händerna noggrant och använd mun-nässkydd.

Anvisningar för personer som exponerats för coronavirus

Om du har utsatts för coronaviruset , stanna i självvald karantän i sju dagar efter exponeringssituationen. Exponeringsdagen är dag 0. Om den exponerande personen är bosatt i samma hushåll börjar karantänperioden från den dagen då de första symptomen hos den coronaviruspositiva personen började eller om personen inte uppvisar symptom, från datumet för det positiva testet. Om det finns fler än en person hemma med coronavirus är karantänperioden den som beräknats från början av den sist insjuknade patientens symtom.

För personer som arbetar inom social- och hälsovården eller i omsorgens/handikappservicens dygnet runt -enheter finns särskilda karantänsanvisningar.

Borgå stads anvisningar för personal inom social- och hälsovård

THL:s karantäninstruktioner

Om du arbetar, arbeta i första hand på distans under karantänen. Om det inte går att ordna, kan du arbeta om du är väl skyddad (FFP2-andningsskydd, undvikande av sociala kontakter, matrasterna ensam).

Om du får symtom under karantänen, gör ett par hemmatest. Utför också två hemmatest före karantänens slut. Om hemmatesten vid den tidpunkten är negativa kan du återgå till arbetet och normala aktiviteter. 

Tänker du resa utomlands och behöver coronavirustest?

Om du reser från Finland till utlandet och därför behöver därför testa dig för coronaviruset, ska du boka tid för coronavirustest på en provtagningsplats inom den privata hälso- och sjukvården.  Dessa koronavirustester är avgiftsbelagda och ingen FPA-ersättning betalas ut för dem.

Kommer du från utlandet till Finland och omfattas inte av FPA-ersättning?

Du kan boka tid för coronavirustest i Finland via Finentry-tjänsten. Coronavirustestet i Finland är avgiftsfritt för dem som anländer till landet.


Coronaläget i Borgå

THL upprätthåller en coronakarta dit uppgifterna förs in för de kommuner där över fem smittor konstaterats.

THL:s coronakarta

THL:s lägesrapport som uppdateras kontinuerligt


Regional och nationell information

THL 

HUS

Inrikesministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet

Statsrådet 

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Regionförvaltningsverket