Import och export av djur

Vid import och export av djur finns det en risk att djursjukdomar sprids och därför regleras de genom lagstadgade krav. Kraven gällande införsel och utförsel varierar beroende på vilket slags djur det är fråga om.

Destinationslandet eller ursprungslandet spelar också en roll, särskilt om det är fråga om EU:s interna marknad eller länder utanför EU. Djursjukdomssituationen i ursprungslandet inverkar stort på importkraven.

Börja förberedelserna i tid

Det kan ta mycket tid innan import- och exportkraven är uppfyllda, bland annat på grund av de djurundersökningar som krävs. Det är således skäl att börja med förberedelserna för djurets resa i god tid före resan.

Att importera ett djur mot bestämmelserna, det vill säga olaglig import, innebär alltid en stor risk både för djurs och människors hälsa. Den som importerar är ansvarig för att att alla importkrav uppfylls och för eventuella kostnader som olaglig import leder till.

Kolla exportbestämmelserna

Det vilar på utförarens ansvar att ta reda på exportbestämmelserna. Man kan rådfråga stadsveterinären eller Livsmedelsverket.

När ett djur förs till ett land utanför EU, följer exportbestämmelserna destinationslandets lagstiftning. Detaljerad information om exportkraven, såsom behövliga intyg, får du på landets ambassad.

Exportintyg av stadsveterinären

Om exporten av ett djur kräver officiellt veterinärintyg, undersöker stadsveterinären djuret och skriver ut ett exportintyg.