Huvudprojekterare och ansvariga arbetsledare

Projekterare och ansvariga arbetsledare

Projekterarnas och de ansvariga arbetsledarnas roll är central för ett byggprojekts slutresultat. Projekterarna ansvarar för sina konstruktionsritningar och arbetsledarna för att byggandet sker i enlighet med ritningarna.
Ett byggprojekts projekterare och ansvariga arbetsledare ska uppfylla behörighetskraven enligt statsrådets förordning. Byggnadstillsynen bedömer projekterarnas och arbetsledarnas behörighet projekt för projekt.

Huvudprojekterare

Huvudprojekterarens uppgifter definieras i markanvändnings- och byggförordningens 48 paragraf. Huvudprojekteraren ser till att det finns tillräckligt underlag för projekteringen, att den är tillräckligt omfattande, att tidtabellen är tillräcklig, att den är samordnad och att de tillståndshandlingar som krävs för de olika åtgärderna är fullständiga och har lämnats in till tillståndsmyndigheten.
Huvudprojekteraren ska vara anmäld senast i bygglovsansökan. Ju tidigare en huvudprojekterare involveras i ett projekt desto större är nyttan av hans kompetens. En huvudprojekterare kan också fungera som en annan projekterare eller en ansvarig arbetsledare i projektet om hans utbildning och erfarenhet möjliggör det.

Andra projekterare

Byggnadens projekterare (byggprojekterare/arkitekt) ska vara anmäld i samband med bygglovsansökan. Ofta utses byggnadskonstruktörer och VVS-projekterare (värme, ventilation, sanitet) först i ett senare skede. För att vissa projekt ska lyckas bra är det av största vikt att dessa är med redan i ett tidigt skede. Andra projekterare i ett projekt kan vara geoteknisk projekterare, elkonstruktör och andra specialprojekterare.

Ansvarig arbetsledare

Den ansvariga arbetsledarens uppgifter har definieras i markanvändnings- och byggförordningens 73 paragraf.

Den ansvariga arbetsledaren ser till att byggnadsarbetet utförs i enlighet med ritningarna, att myndighetsinspektionerna begärs i tid, att det på arbetsplatsen finns bygglovsritningar och andra behövliga specialritningar, att eventuella oförutsedda saker eller ändringar protokollförs och ges för godkännande till projekterarna. Vidare att man vid behov ber om korrigerade ritningar och att eventuella arbetsledare för specialområden har anmälts och att de sköter sina uppgifter. Den ansvariga arbetsledaren uppdaterar inspektionsprotokollet och granskar för sin del byggprodukternas funktionsduglighet.

Arbetsledare för specialområden

De vanligaste arbetsledare för specialområden är de som ansvarar för byggandet av en fastighets vatten- och avloppsanordningar samt ventilationsanordningar. I småhus är denna arbetsledare ofta en och samma person. Arbetsledarnas uppgifter är de samma inom deras specialområden som den ledande arbetsledarens i hela projektet. Arbetsledarna ska se till att byggarbetet utförs i enlighet med det planerna. Om ritningarna är bristfälliga eller förhållandena på byggplatsen kräver ändringar, ska arbetsledaren se till att det inte byggs utan ritningar.