Hur man ansöker om att bli servicesedelproducent

Innan en serviceproducent kan ansöka om att bli servicesedelproducent ska producenten vara införd i registret över anmälnings- och/eller tillståndspliktiga privata socialtjänster eller i registret över tillståndspliktig hälso- och sjukvård. För anmälningspliktiga stödtjänster som inte registreras ska serviceproducenten vara godkänd i det register som kommunen upprätthåller.

Som serviceproducenter godkänns alla som uppfyller de kriterier som framgår av ansökningsblanketterna och förbinder sig att följa anvisningarna. Utöver kraven i lagen om servicesedlar (569/2009) ställs också vissa centrala krav som gäller personalen och servicens innehåll. Utgångsantagandet är att servicen ska vara likvärdig med motsvarande kommunal verksamhet.

Hemservice (hemvård, hemservice för barnfamilj, stöd för närståendevård, hemservice för veteraner)

Personlig assistans till funktionshindrade

Serviceboende

Öppenvårdsrehabilitering av veteraner