Hindhår

Carlandersvägen ligger i närheten av Hindhårs livskraftiga bycentrum. Till Borgå centrum är det drygt 10 kilometer och till E18-motorvägsanslutningen kör man på ca 10 minuter. 

Vid gatan finns nio nya egnahemshus. Tomterna ligger på lerjord intill ett öppet åkerlandskap. En bäck slingrar sig genom åkerområdet och mynnar ut i Svartså söder om Kungsvägen. Avståndet från Carlandersvägen till daghem är ca 300 meter och till skolan drygt en kilometer. I byn finns mångsidiga motionsmöjligheter.

Lediga egnahemshustomter för tillfället

Detaljplan och bygganvisningar

Jordmån

Jordmånen består av i medeltal fyra till nio meter mjuk lera.  Du bekantar dig väl med FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:s anvisningar för grundläggningssätt innan du ansöker om tomt vid Carlandersvägen.

Mer information om specialförhållanden för tomter med lerbotten finns på sidan om markundersökningar.

Övrigt

Framför garaget (eller den täckta bilparkeringen) på egna tomten ska finnas minst fem meter rum.

Tomterna 7007-1, -2 och -3 belastas av servitut för avledande av vatten för torrläggning av mark.