Hinder på körbanan

På gatan kan det hamna föremål som inte hör där, till exempel grenar, isblock eller skrot. Staden ansvarar inte för exceptionella situationer som orsakats av skadegörelse, förarens fel eller naturfenomen, till exempel plötslig översvämning av gatan. Fordon ska framföras så att sikten är god och fordonet kan stoppas inom frisiktsområdet.

Körbanan eller gång- och cykelvägen kan vara skadad. Om detta är fallet, gör en underhållsanmälan via e-tjänsten eller anmäl situationen till servicekontoret Kompassen. Utanför arbetstid görs anmälan om akuta situationer som medför risk för egendom eller hälsa till räddningstjänsten i Östra Nyland på tfn 020 1111 400. Märk ut platsen och förhindra att andra gatuanvändares säkerhet äventyras.

Skadestånd

Om ditt fordon eller annan egendom skadas till följd av gatuunderhållet har du rätt till ersättning. Alla händelser undersöks noga. Ställ skadeståndsansökan via e-tjänsten.