Henrik Rainio valdes till Borgå stads finansdirektör