Havsområdets tillstånd

Näringsämnesbelastningen från åar

Borgå stads havsområde har en area om 1 475 kvadratkilometer (km2). Havsområdets tillstånd har försämrats under de senaste decennierna och påverkas numera särskilt kraftigt av belastningen av näringsämnen och suspenderade ämnen från Svartsån, Borgå å och Illbyån.

Under perioder med riklig avrinning sträcker sig åarnas grumlande inverkan flera kilometer från åmynningarna. Årligen kommer 95–98 procent av näringsämnesbelastningen i det västra havsområdet via Borgå å och Svartsån. Merparten av den belastning som kommer via åarna härstammar från jordbruket, speciellt från den spridda belastningen som uppstår vid åkerodling.

Industrins påverkan

Det västra havsområdet belastas dessutom av Sköldviks och Tolkis industriområden, vilket syns som kemisk belastning (olja, fenol, klorade kolväten) vid sidan av näringsämnesbelastningen. Också merparten av den belastning som orsakas av kommunala avloppsvatten från Borgå påverkar det västliga havsområdet.

Vid störningar kan utsläpp av avloppsvatten från industrins reningsverk orsaka en avsevärd avvikelse från normalläget. Vid störningar i reningsverkets verksamhet kan återhämtningen till normala nivåer ta flera månader, varvid belastningen som leds ut i vattendraget är länge större än vanligt.

Till följd av utsläppen finns det i bottensedimenten i havsområdet utanför Sköldvik ställvis anmärkningsvärt höga olje-, dioxin- och furanhalter.

Kommunala avloppsvatten och Hermansö avloppsreningsverk

Belastningen på havsområdet på grund av kommunala avloppsvatten minskade avsevärt då Borgå vattens nya avloppsreningsverk på Hermansö togs i drift 2001. Trots den minskade avloppsbelastningen klassificeras användbarheten av en stor del av havsområdet utanför Borgå fortfarande som försvarlig eller dålig.

Förändringarna i havsområdets tillstånd under de senaste decennierna

Under somrarna uppfyller vattenkvaliteten i havsområdet vanligtvis de kvalitetskrav på hygieniskt badvatten som social- och hälsovårdsministeriet ställer. Enligt uppföljningsundersökningar är dock tillståndet för bottenfaunan i havsområdet svagt och artbeståndet är ställvis rentav anmärkningsvärt knappt, vilket återspeglar nedsmutsningen av havsområdet.

Näringsämnesbalansen i hela Östersjön har förändrats markant sedan 1970-talet. Följden har varit grumling av vattnet, kraftig blågrönalgblomning under somrarna och syrebrist i sänkor. I syrefria förhållanden löses de näringsämnen som sjunkit ner till havsbotten åter upp i vattnet och orsakar så kallad inre belastning.

Förutom att nät snabbt blir smutsiga, har man i havsområdet utanför Borgå inte observerat negativa förändringar i fiskeförhållandena på grund av belastningen. Grumlingen av vattnen har av ädelfiskarna gagnat gösen vars bestånd numera är kraftigt i havsområdet. Öringsbestånden däremot har kollapsat. Dioxinhalterna som mätts i strömming och lax från Östersjön har inte orsakats av näringsämnesbelastningen, utan av utsläpp från industrin och avfallsförbränningen.

Recipientkontroller

Tillståndet i havet utanför Borgå följs årligen upp genom recipientkontroller som finansieras av de aktörer som står för den största avloppsbelastningen på havsområdet. Vattnet vid badstränder vid havet där staden står för underhållet följs kontinuerligt upp under sommarsäsongen.