Hattula-stationsområdet

Hattula-stationsområdet är ett vidsträckt stadsutvecklingsområde nordväst om Gamla Borgå.

Motorvägen (E 18) i nordväst, Hornhattulas och Johannisbergs bostadsområden med övervägande småhus i sydost och den parkliknande dalen mellan dessa samt Borgå å i öster bildar gränser för det triangelformade området. I den västra delen av området finns sedan årtionden arbetsplats- och affärslokaliteter samt Pohjolan voimas transformatorstation.

 områdets sydöstra del finns Borgås förutvarande järnvägsstation, som är värdefull såväl som en helhet som med sina enskilda byggnader. I områdets norra del finns före detta Hattula sågs igenvuxna och inte till fullo utnyttjade vidsträckta markområde som i huvudsak ägs av staden.

Det är utmanande att planera området. Områdets läge är utomordentligt, det har en fascinerande historia och landskapet är värdefullt. Marken är låglänt vilket förutsätter att det finns speciell beredskap om ån svämmar över. På området förbereder man sig på att järnvägen och en ny järnvägsstation i form av en hållplats placeras väster om den gamla stationen.

I det av Tavastlands närings-, trafik- och miljöcentral ledda projektet för nyanvändning av förstörda industriområden, PIUHA, har redogjorts för nedsmutsningens inverkan på planering av markanvändning. PIUHA-projektets slutrapport blev färdig under våren 2011.

Planeringsläge

Områdets läge i den värdefulla miljön vid ån och nära Gamla Borgå är exceptionellt utmanande och erbjuder storartade möjligheter till högklassigt boende och näringsutövande. Syftet är att grundligt undersöka olika alternativ för verkställigheten av planerna för området, innan det slutliga avgörandet om markanvändningen beträffande området fattas.

För största delen av Hattula-stationsområdet finns det ännu ingen detaljplan. Detaljplanläggningen är dock en förutsättning för att bygga området. Det är nödvändigt att utforska olika alternativ som underlag för detaljplanläggningen innan det slutliga beslutet om markanvändningen tas.

Europan 11 -tävlingen

Europan är en organisation som ordnar planeringstävlingar för unga arkitekter varje år. För tävlingen år 2011 fick Borgå med området runt Hattula station. Tävlingens resultat publicerades 15.12.2011.

Områdets utvecklingspotential har belysts grundligt i de förslag som deltog i arkitekttävlingen. De förslag som ansågs vara de bästa ger också en utomordentlig möjlighet att börja detaljplanera området.