Handikapprådet

Handikapprådet i Borgå har verkat från år 1983 och är det äldsta handikapprådet i Finland. Rådet är ett expertorgan i frågor som berör funktionshinder.

Uppgifter

Följer upp de funktionshindrade kommuninvånarnas

 • behov och önskemål
 • grundläggande rättigheter

Arrangerar

 • utbildning och information om frågor som berör funktionshinder
 • aktiviteter på Internationella funktionshinderdagen 3.12.

Deltar i

 • stadens tillgänglighetskartläggningar
 • utarbetandet av stadens handikappolitiska program
 • planeringen av motion för specialgrupper i staden
 • arbetet i stadens arbetsgrupp för trafikplanering
 • Riksomfattande handikapprådets aktiviteter

Handikapprådet kan

 • ta initiativ
 • göra motioner
 • ge utlåtanden i frågor som är av betydelse för kommuninvånare med funktionshinder av olika slag


Handikapprådets uppgift är att

 • ur de funktionshindrades synvinkel främja och uppfölja verksamheten inom kommunalförvaltningens olika områden
 • främja samarbete mellan personer med funktionshinder, funktionshinderföreningar och myndigheter