Händelser under Finska kriget i Borgå

I Borgå domkyrka, såsom i landets övriga kyrkor lästes kungörelse om mobilisering upp den 7 februari 1808.

De ryska trupperna hade koncentrerats till Villmanstrand och de kom över rikets gräns 21.2.1808. Till Borgå kom trupperna tre dagar senare, den 24 februari. Denna händelse som uppenbarligen gick mycket lugnt till, har bevarats i den då 12-åriga Henrik Gabriel Alopaeus minne och han har senare tecknat ner den. Henrik Gabriel var domprosten M.J. Alopaeus son.

Det ryska kavalleriet slog läger på Kyrkotorget. Det var tyst i staden, ty folket hölls inomhus. På kvällen tog sig H.G. Alopaeus’ storebror lektor Magnus och hjälpprästen till Törnes hus för att följa hem prästgårdens folk. De passerade ryssarna som slagit läger på torget och de gav artigt väg. Magnus Alopaeus samtalade en stund på franska med två officerare.

Enligt den då 12-åriga gossens minnesbild: ”Denna episod har stannat levande i mitt minne. Den vackra vinterkvällen med sträng köld – främmande uniformer – ett främmande språk – välväxta soldater – stor tystnad och strikt ordning – allt kändes festligt för mig.”

3000 soldater anlände till Borgå

Ryska trupper anlände under nattens lopp till Borgå, i stort sett cirka 3000 man. Staden hade då cirka 2000 invånare. Största delen av soldaterna fortsatte sin färd, men nya trupper anlände i stället under hela våren. Hushållen i Borgå skulle inkvartera och sörja för dessa trupper. Alla byggnader som dög att bo i togs i användning.

Också badstugorna användes flitigt och på grund av brandrisken utrustades mälthusen utanför staden till badstugor i vilka 30-40 man kunde bada samtidigt. Gymnasiet fick fungera som militärsjukhus ända till juli.

För inkvarteringen och för provianteringen av manskapet liksom för hästarnas foder betalades ersättning. Ersättningen svarade nödvändigtvis inte helt mot värdet av tjänsterna.

Trohetseden till kejsaren

I slutet på maj skulle invånarna i Borgå svära trohetseden till Rysslands kejsare. I evenemanget i Domkyrkan deltog landshövding Lode från Kymmenegårds län, ridderskap och adel, biskopen och präster, borgare samt representanter för bönderna i häradet.

I september 1808 avlägsnades Sveriges rikes vapen från tullportarna. Det ersattes med bild av Rysslands tvehövdade örn.

Den andra januari 1809 hölls på Rådhuset en bal. Värd för balen var Borgå stads ryska kommendant Vilhelm Reinhold von Heideman. För musiken vid festen svarade en från Helsingfors rekvirerad finländsk militär musikkår.