Hållbart till jobbet - Enkät om färdsätt

I oktober gjordes en enkät om färdsätt för de sex organisationer som deltar i projektet. Det kom cirka 350 svar på enkäten. Största delen av dem som svarade (74 %) bor i Borgå.

Coronan syns även i arbetsresor

Med enkäten utreddes de centrala nyckeltalen för färdsätten samt de anställdas iakttagelser och önskemål i fråga om åtgärder för att förbättra möjligheterna till hållbara färdsätt.

Svaren visar att före coronan gjordes cirka hälften av arbets- och tjänsteresorna med personbilar så att föraren är ensam i bilen. Denna andel har minskat med cirka tio procent till följd av coronan. Andelen distansarbete före coronan var endast fem procent, medan andelen nu är nästan fem gånger större.

Det vanligaste sättet att röra sig är att köra bil, därefter kommer att promenera eller cykla. Under coronatiden har andelen gång och cykling på arbets- och tjänsteresor dock minskat en aning. Det samma gäller för samåkning och kollektivtrafik.

Möjlighet att öka välbefinnandet och lämna ett positivt spår i miljön

Enligt enkäten kan utsläppen från resorna mellan hemmet och arbetsplatsen minskas med cirka en tredjedel genom att börja använda hållbara färdsätt. Detta betyder också bättre välbefinnande.

Sammandrag av enkäten om färdsätt(på finska)