Hållbart markbyggande

Borgå stads kommunteknik använder i sina egna byggnadsobjekt återvunnet material i den mån det är möjligt. Dessa material är till exempel betongkross, cellglas, stabiliserad lera, krossat stenmaterial från andra byggplatser och flis samt jord som komposterats av trädgårdsavfall. 

Återvunnet material fås från överskottsmassor, biprodukter från industrin och från avfall, från lätt förorenad mark samt från det material som använts för tidigare markbygge, och med dessa kan man ersätta det naturliga stenmaterial som används vid markbyggande. Återvunnet material kan användas för markbyggande som sådant eller som komponenter för att ersätta jungfruligt stenmaterial eller för att förbättra dess egenskaper.

Staden strävar också efter att utnyttja de överskottsmassor som uppstår vid byggandet först och främst för landskapsarkitekturen och för andra byggobjekt, antingen direkt eller efter bearbetning.