Hållbar transport

Som ett begrepp innebär hållbara färdsätt: cykling, gång, offentlig trafik, samåkning och också utnyttjande av fjärranslutningar i arbetet.

Av Borgåbornas resor görs omkring två tredjedelar med personbil och omkring hälften så att det förutom chauffören inte finns några andra passagerare i bilen.  Andelen resor till fots, med cykel, kollektivtrafik, genom samåkning och med övriga hållbara färdsätt utgör för tillfället omkring en tredjedel av alla resor i Borgå.

Cykeltrafik, gångtrafik och tillgänglighet

Stadscyklar kan igen hyras av Borgåbor under sommarmånaderna. I år är antalet cyklar nästan det dubbla.

Läs mera om stadscyklarna

Stadens mål är att göra Borgå till en fungerande cykelstad i vardagen. Genom att principerna och regleringarna för cykeltrafiken görs tydligare strävar man också efter förbättringar för gångtrafikens förhållanden.

Program för främjande av cykeltrafik

Byaskjussen

Byaskjusservicen trafikerar mellan de norra byarna i Borgå och centrum. Skjussen kör till den 29. maj 2021 och är riktad till invånare Borgås norra och östra byar samt Askolas sydligaste delar, för deras behov att röra sig. 

Byaskjussen

Kollektivtrafiken

Servicen i Borgå sköts av trafikföretag. Nylands ELY-central har tillsammans med staden köpt enskilda kompletterande turer.

Kollektivtrafiken och servicelinjen