Hållbar miljövård

Syftet med hållbart miljöbyggande är att planera, bygga och sköta miljön på ett sådant sätt att man undviker, minskar eller förhindrar skadliga effekter av byggandet. Planeraren påverkar genom sina val till exempel material, förverklingsmetoder och hela livscykelns hållbarhet. I byggnads- och underhållsskedet har val av arbetsmetoder, maskiner och deras skick, förverkligande av anskaffningar samt sakkunnig skötsel av växtligheten, en central roll i förverkligande av hållbar utveckling.

Hållbar miljövård kan se ut som att det för staden invånare bekanta grönområdet, inte underhålls lika effektivt som förut. Genom att anpassa skötseln av grönområden till de ekologiska förhållandena, minskar man utsläppen av drivhusgaser från underhållet, ökar naturens mångfald, kontrollen av dagvatten och hur kol binds i jordmånen. Det här kan man åstadkomma genom att till exempel minska på maskinell skötsel och genom att lämna omkullfallna träd som lågor som livsmiljö till olika skogsarter. En naturenligare stadsmiljö erbjuder också en viktig levnadsmiljö för fåglar, insekter och pollinerare. Målet för underhållet är förutom hållbarhet fortfarande också säkerhet och tillgänglighet.

Skötselförsök i Borgås grönområden

Under den här växtsäsongen försöker vi med selektiv klippning av gräsmattorna i Ulvparken, Rävparken och Pellervoparken i Vårberga, i parkområdet vid Veckjärvivägen och i parkområdet vid Bågvägen i Gammelbacka. Detta för att ängsarter skall få möjlighet att blomma och utveckla frön. Det här ökar växtarternas mångfald och erbjuder kost åt pollinerare längs sommaren. Avsikten med försöket är att de önskade arterna, så som vårlök, stor nunneört, olika sorters förgätmigej, veronika och klockväxt förökar sig på ängarna som redan nu har ganska många arter.