Haikoträsket

Bostadsområdet Haikoträsket byggs i en sluttning på den östra kanten av Haikoskogen. Området är en fortsättning på Lasarettets småhusområde, byggt främst på 2010-talet. Den intilliggande skogen erbjuder bra rekreationsmöjligheter. Där finns det till exempel en upplyst motionsstig, stiliga åsar och en skogstjärn.

Byggnaderna i Haikoträsket har anvisats som hus i två våningar med markeringen 2 / 3rII, vilket på sluttande tomter betyder att byggnaderna ska anpassas till terrängen. På plattare platser kan byggnaden vara i två våningar.

Lediga tomter

Trafikförbindelser

Området ligger cirka 6 kilometer sydväst om Borgå centrum. Kollektivtrafiken går längs Haikovägen, endast en bit bort. Det går också bra att cykla längs lättrafikleden vid Haikovägen. Till motorvägsavfarten är det cirka 7 kilometer

Lokala tjänster

Offentliga lokala tjänster finns i Gammelbacka, Tolkis och Haiko. Närskolorna är Tolkkisten koulu, Eklöfska skolan och Hamarin koulu. Skolorna ligger på cirka 3 kilometers avstånd. De närmaste daghemmen är Övre-Haiko daghem (cirka 1,5 km) och Haikobrinkens daghem (cirka 2,5 km). Spa- och hotellfaciliteterna på Haiko gård ligger cirka en halv kilometer från området.

Detaljplan och bygganvisningar

Köparen förbinder sig att följa detaljplanen och bygganvisningarna. Bekanta dig med dem ingående innan du ansöker om tomt. I detaljplanen står det hur mycket byggrätt varje tomt har och hur många våningar en byggnad kan ha. I bygganvisningarna ges noggranna anvisningar och bestämmelser om bland annat byggnadernas utseende, färgsättning, materialet på ytterväggarna och om möjligheterna till energieffektiva lösningar.

Detaljplan och bygganvisningar

Exempel på antalet bostadsvåningar som detaljplanebeteckningarna tillåter

Energieffektiva lösningar

Energieffektivitet betyder till exempel att:

  • planera väl, så att man undviker onödiga kvadratmeter
  • beakta den passiva solenergin – till exempel genom hur man placerar byggnader på tomten eller olika utrymmen inom byggnaden, och i planeringen av gårdsområdet
  • använda solenergi eller göra förberedelser för att senare ta i bruk solenergi
  • beakta naturliga vindskydd i placeringen av byggnader och gård
  • företrädesvis bygga i trä
  • cykla och reservera tillräckligt med förvaringsutrymme för cyklar
  • åka kollektivtrafik

Jordmån

En del av tomterna står på lermark. Byggandet av husgrunden kan kräva pålning. Mer information om specialförhållanden för tomter med lerbotten finns på sidan om markundersökningar. Där finns också teckenförklaringar för markundersökningar.

Karta över markundersökningar

Markundersökningsskärningar kvarter 3559

Markundersökningsskärningar kvarter 3603

Markundersökningsskärningar kvarter 3604

Markundersökningsskärningar kvarter 3605

Till markundersökningssidan

Obehörig vistelse på byggarbetsplats förbjuden

Haikoträskets bostadsområde är byggarbetsplats. Obehörig vistelse på byggarbetsplatser är förbjuden av säkerhetsskäl. Byggarbetsplatserna är markerade med till exempel byggstängsel och plastband.

När kan tomterna tas i bruk

Tomtägarna och arrendatorerna får påbörja sina byggprojekt 30.5.2022.

Övrigt

På tomterna i kvarteren 3559 och 3603 kan fastighetens avloppsanslutning förutsätta en pumpstation på fastigheten, beroende på byggnadens planering.

Området ligger i en backe. På en del av tomterna finns det ett behov att höja tomten i den kant som ligger mot gatan och på en del av tomterna finns det ett behov att sänka tomterna till gatunivån. Gatan Haikoträskbrinken får ett lager asfalt innan slutet på maj. Gatan får sin slutliga höjd först senare, när det sista asfaltslagret läggs på plats. De som får en tomt bör kolla den lämpliga höjden av kommuntekniken via den elektroniska tjänsten.

Karta över tomterna