Guide för eleven på grundnivå

Välkommen att studera vid Borgånejdens musikinstitut under läsåret 2019-2020!

Här hittar du nyttig information gällande läsåret och studierna. Du har ett solistiskt huvudämne och till din studiehelhet hör också studier i musikens grunder samt samspel i orkestrar och/eller i mindre sammansättningar. Musikinstitutet ordnar även varje läsår olika kurser och fördjupande studier. Om dessa får du skild information.

Alltid, när du har frågor eller vill diskutera saker gällande dina studier, är lärarna, kanslipersonalen och rektorerna tillgängliga. Tilläggsinformation om musikinstitutet och vår verksamhet hittar du på adressen www.psmo.fi eller via din hemkommuns nätsidor.

Överenskommelse av lektionerna

Eleverna anmäler sig direkt till läraren och kommer överens om huvudämnets lektionstid. Kontrollera före du bestämmer lektionens tid, tidpunkten för orkesterns övningar och musikens grunder (MUPE) på anslagstavlan eller på nätsidorna. Lärarna är personligen anträffbara på anmälningsdagarna i Borgå, Mäntsälä, Sibbo och Lovisa. På andra verksamhetspunkter kan studerande vara i direkt kontakt med läraren per telefon. Kom ihåg att uppdatera ändrade kontaktuppgifter i början av läsåret till kansliet eller till din egen lärare.

Elev som inte anmält sig senast 31.8.2019, anses ha avslutat sina studier.

En elev som avbryter sina studier mitt under pågående läsår bör alltid till kansliet lämna in ett skriftligt meddelande om att han/hon avstår från sin studierätt.

Överenskommelse av lektionerna:

  • Borgå tis 13.8.2019 kl. 15–18, Musikinstitutet, Brunnsgatan 37, 5:e och 6:e vån.
  • Lovisa ons 14.8.2019 kl. 16–18, Sibeliushuset, Sibeliusgatan 10
  • Sibbo to 15.8.2019 kl. 16–18, Artborg 35, Pilvilinnavägen 2b
  • Mäntsälä to 15.8.2019 kl. 16–18, Musikinstitutet, Gamla Borgåvägen 15a
  • Pop & jazz-undervisningen, alla elever anmäler sig i Borgå ti 13.8.2019 kl 15-18, Brunnsgatan 37, 5:e vån. 

Studiebok

Du har en egen personlig studiebok i vilken lärarna gör varje termin anteckningar gällande dina studier. I studieboken antecknas också din individuella undervisningsplan (IUVP) alltså terminens mål, vars förverkligande du sedan tillsammans med läraren värderar.

De nya eleverna får sina studieböcker vid anmälningen. Om din studiebok försvinner eller får skador, skall du kontakta kanslipersonalen.

Musikens grunder

Orkestrar

Körverksamhet

Fördjupade studier

Fördjupade studier ingår i musikinstitutets läroplan både under musikstudierna på grundnivå och studierna på musikinstitutsnivå. Som fördjupade studier har godkänts olika kurser, projekt, perioder, musikläger och konsertbesök. Tilläggsuppgifter om fördjupade studier får du av din lärare.

Fritt ackompanjemang

Fritt ackompanjemang ingår enligt undervisningsplanen som en del av studierna i piano-, gitarr- samt i dragspelsundervisningen. Tilläggsinformation om studierna i fritt ackompanjemang får du av din lärare och de ämnesbaserade undervisningsplanerna.
Fördjupande studier

Biämne

Biämne kan beviljas då eleven avlagt prestationskraven på grundnivå 2 i huvudämnet och musikens grunder.  De centrala kriterierna då biämnets studierätt beviljas är en rekommendation och en förordning av läraren i huvudämnet. Rätt till biämne beviljas för ett läsår i taget om musikinstitutets tim- och lärarresurser det medger. Studierättens fortsättning kräver bedömning om framsteg av biämnesläraren. Biämne anhålls på våren i samband med fortsättningsanmälan.

Konsertbesök och uppträdanden

På lektionerna inlärda stycken är trevliga att spela och framföra även för andras nöje vid olika konserter och elevaftnar.  Det är också trevligt att lyssna och följa med andras uppträdanden, så reservera tid för att lyssna på hela konserten. När du uppträder på elevaftonen och ävenlyssnar den till slut, får du anteckning för både uppträdandet och lyssnandet.

Enligt läroplanen skall eleven under läsårets gång som åhörare närvara vid tre elevaftnar/-konserter. Eleven bör dessutom under läsåret uppträda två gånger på musikinstitutets elevaftnar/-konserter och/eller lärarnas egna matinéer. Den egna läraren noterar uppträdande- och åhörarförpliktelserna i studieboken. Kanslipersonalen för in deltagaranteckningarna i elevregistret.

Årliga deltagaranteckningar utgör en förutsättning för erhållandet av ett avgångsbetyg.

Det är önskvärt att man inte avlägsna sig mitt under konserten eller elevaftonen. Ständig rörelse stör koncentrationen för de som uppträder och stör även publiken.

Byte av huvudämne

Ibland kan det gå så, att instrumentet du valt inte av någon anledning ändå var det rätta och du vill byta instrument. Prata om saken med din lärare eller rektorn. En ansökan om byte av huvudämne kan göras på våren med fortsättningsblanketten, till vilken bifogas den nuvarande lärarens utlåtande. Under inträdestestveckan ger du ett spelprov på ditt nuvarande instrument samt eventuellt också på det nya instrumentet om eleven t.ex. redan haft instrumentet som biämne. De elever som inte har några avlagda nivåprestationer i huvudämnet, genomgår inträdestestet på nytt.

Kom ihåg att reservera en individuell spelprovs-/testtid till inträdestestveckan från kansliet.

Mellanår

Mellanåret beviljas på grund av värnplikts-tjänstgöring, moderskapsledighet eller flyttning utomlands. Rektor kan bevilja ett mellanår i studierna på basen av en skriftlig anhållan.

Studierätt

För studier på grundnivå beviljas för nio läsår. Studierna är indelade i nivåerna: grundnivå 1, grundnivå 2 och grundnivå 3. Den nio åriga studierätten förutsätter på varje grundnivå minst goda (3/5) kunskaper och färdigheter i undervisningsplanens ämnen.

Som avslutning på varje nivå eller åtminstone vart tredje studieår, sker en granskning av elevens individuella undervisningsplan samt en utförligare bedömning av studierna.

För studier på musikinstitutsnivå är studierätten högst fem läsår.

För varje elev görs tillsammans med eleven, vårdnadshavaren och läraren en skriftlig individuell undervisningsplan (IUVP). På så sätt har eleven/vårdnadshavaren en möjlighet att uppsätta studiemål samt bedöma förverkligandet av dem.

Undervisning på musikens grundnivå och musikinstitutsnivå ges också till vuxna och elever med särskilda behov. Studierätt inom vuxenundervisningen beviljas för högst fem år.

Avvikelser från de allmänna studierättstiderna och undervisningsarrangemangen kräver ett separat rektorsbeslut. Studierätten kan avbrytas på grund av obetalda terminsavgifter, tills de till betalning förfallna avgifterna betalats.

Frielevplatser

Man kan inte söka om frielevplatser vid musikinstitutet.

Konserter och evenemang

Uppgifterna om verksamhetspunkternas evenemang och konserter hittar du på musikinstitutets nätsidor och evenemangskalender. Till många av våra konserter erbjuder vi våra elever biljetter till specialpris. Förfrågningar från kansliet.