Grundvatten och hushållsvatten

  • I Borgå finns tretton grundvattenområden. Dessa ligger i huvudsak i åsområden och har klassificerats av miljöförvaltningen som grundvattenområden av klass I–II som är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen.
  • För de två viktigaste grundvattenområdena (Sannäs, Saxby-Kerko) har Västra Finlands vattendomstol fastställt skyddsområden 1990.
  • Skyddsbehovet är störst i grundvattenområdet i Sannäs där den största delen av det dricksvatten som levereras av Borgå vatten tas.

Risker för grundvattenområdena

Hotet mot grundvattenområdena utgörs framför allt av trafiken och kvarlämnade gamla oljecisterner.

Tidigare har det dessutom bedrivits, och bedrivs i någon mån även idag, omfattande marktäktsverksamhet på åsarna i Vessö, Seitlax och Kråkö. Detta har resulterat att det i Vessö och Kråkö finns stora grundvattenbassänger som är utsatta för nedsmutsning och förändringar. Marktäktsverksamheten har minskat områdenas betydelse som grundvattenområden så kraftigt att de inte längre klassas som viktiga grundvattenområden.

I Sannäs och Saxby-Kerko grundvattenområden har marktäktverksamheten upphört med undantag för sporadiskt uttag för husbehov.

Grundvattnets kvalitet

Kvaliteten på grundvattnet som Borgå stad använder har i huvudsak varit god med undantag för några situationer med omfattande regn då filtreringsförmågan i den blöta marken inte längre har räckt till, och då har bland annat bakterier kommit ut i grundvattnet. Man har löst dessa situationer genom kortvarig klorering av ledningarna.

I brunnar som tillhör privata fastigheter är radon, klorider, nitrater och bakterier de vanligaste orsakerna till problem.

För grundvattenområdena i Borgå färdigställdes 2010 en skyddsplan som innehåller en utredning av de risker som grundvattenområdena är utsatta för samt förslag till skyddsåtgärder i syfte att eliminera eller reducera riskerna.

Hälsoskyddsmyndigheten övervakar kvaliteten på det grundvatten som används som hushållsvatten.

Källor

En källa uppstår när grundvatten tränger fram genom markytan. Bäckar har ofta sin början på sådana ställen.

En källa kan utgöras av ett eller flera källsprång och man talar då om gölkällor och källkomplex. I sumpskogar tränger grundvattnet ofta upp till markytan som så kallade sipperytor. Grundvatten kan också rinna upp på bottnen av sjöar och andra vattendrag.

Invid källor och i deras omgivning trivs sällsynta växter och mossor eftersom källor i allmänhet inte fryser till ens på vintern. Källor i naturtillstånd är idag skyddade med stöd av vattenlagen.

Det är idag svårt att finna en naturlig källa i Borgå, eftersom de flesta källorna en gång i tiden byggdes om till brunnar varvid man försåg dem med betongringar eller träkonstruktioner eller grävde upp och torrlade dem till exempel i samband med skogsdikningar.

Hushållsvatten

Borgå vatten levererar hushållsvatten till de fastigheter i Borgå som är anslutna till vattenledningsnätet såväl inom som utom vattentjänstverkens verksamhetsområden. Hushållsvattnet utgörs av grundvatten från åsarna och konstgjort grundvatten som framställs i Sannäs. Kvaliteten på hushållsvattnet kontrolleras av såväl Borgå vatten som hälsoskyddsmyndigheten.

De fastigheter som inte är anslutna till vattenledningsnätet tar i allmänhet sitt hushållsvatten från egen brunn som kan vara antingen en ringbrunn eller en bergsborrbrunn. Bland annat radon, fluorid, salt (NaCl), järn, mangan och bakterier orsakar problem i brunnar.  Ytterligare information om brunnsvattnets kvalitet och brunnsvattenanalyser lämnas av hälsoskyddsmyndigheten.