Grundstudier, 6–11-åringar

6–9-åringar (2 timmar/vecka)
Eleven bekantar sig med grundkunskaper och färdigheter i bildskapande. Utvecklingen av det visuella tänkandet och uttrycket är en viktig del av undervisningen.

Anmälning

10–11-åringar (3 timmar/vecka)
Eleven bekantar sig med konstnärers arbete och lär sig att identifiera olika konsttekniker. Samtidigt lär sig eleven att följa med sin egen konstnärliga process och uttrycka sina tankar muntligt, skriftligt och bildligt.

Anmälning

I grundstudierna lär sig eleven att:

 • öva upp och utveckla sitt visuella uttryck
 • bekanta sig med uttrycksmöjligheterna i olika material och tekniker
 • skaffa sig kännedom om hur material och arbetsredskap kan användas ändamålsenligt och tryggt och främja hållbar utveckling
 • öva sig i visuellt och anknytande verbalt uttryck
 • skaffa sig mångsidig kännedom om bildkonstens olika delområden och de visuella medierna samt om medieteknik
 • öva sig i kritisk bildtolkning som upphovsman till och användare av bildmedia
 • iaktta och tolka verk från olika tidsperioder och kulturer
 • undersöka förhållandet mellan form och innehåll inom bildkonst
 • bekanta sig med grundbegrepp inom konstfilosofi och estetik
 • iaktta naturen, arkitekturen och föremålen i miljön utgående från estetik och hållbar utveckling samt lära sig att förstå miljöns betydelse för sitt och andras välbefinnande
 • utföra handledda hemuppgifter
 • i slutet av grundstudierna sammanställa en portfolio enligt den fördjupande lärokursen.

I grundstudierna bekantar sig eleven med följande delområden:

Rum
tvådimensionell - tredimensionell
naturformer - former byggda av människan
proportioner
perspektiv

Rörelse
statisk - kinetisk

Färg och ljus
grund-, mellan- och komplementfärger
valörer
brutna färger
skuggor
färgernas växelverkan
färgperspektiv

Komposition
motsatser
rytm
former och bakgrund
bildstorlek och beskärning av bild

Konstkännedom
forntida konst
historisk konst
samtidskonst
olika kulturer
brukskonst

Miljö
natur: flora och fauna
byggd miljö
naturmaterial
ekologi och återvinning

Tekniker
modellering och ytbehandling
byggande
tryckmetoder
olika teckningsredskap
färger
collage
datorstött arbete