Generalplan

En generalplan styr stadens samhällsstruktur och markanvändning i stora drag. Generalplanen kan utarbetas för hela stadens område eller för en del av stadens område, varvid den kallas delgeneralplan.

Borgå styr befolkningstillväxten och stadens serviceställen huvudsakligen till stadsbebyggelsen och till de sex servicebyarna i glesbygden. Riktlinjer ingår i programmet för bystrukturen som stadsfullmäktige godkände 11.6.2014. Syftet med programmet är att styra planläggningen, markpolitiken och byggandet i glesbygden.

De generalplaner som just nu är framlagda finns uppräknade uppe på sidan Planläggning.

Aktuella generalplaner och de senast godkända generalplanerna: