Generalplan

En generalplan styr stadens samhällsstruktur och markanvändning i stora drag. Generalplanen kan utarbetas för hela stadens område eller för en del av stadens område, varvid den kallas delgeneralplan.

Borgå styr i fortsättningen befolkningstillväxten och stadens serviceställen huvudsakligen till stadsbebyggelsen och till de sex servicebyarna i glesbygden. Riktlinjer ingår i programmet för bystrukturen som stadsfullmäktige godkände 11.6.2014. Syftet med programmet är att styra planläggningen, markpolitiken och byggandet i glesbygden.

De generalplaner som just nu är framlagda finns uppräknade uppe på sidan Planläggning.

Aktuella generalplaner och de senast godkända generalplanerna: