Gatulov (Tillstånd att gräva)

För grävning på gatu- och allmänt område bör tillstånd alltid sökas av Borgå stad.

 • Gör ansökan minst 21 dygn före den planerade byggstarten
 • Om ansökan anländer mindre än 14 dagar före önskad tidpunkt, uppbärs dubbel behandligsavgift (gäller ej läckor).
 • Avtalet innefattar lov att arbeta och genomföra tillfälliga trafikarrangemang på gatuområde.
 • Före du gräver, bör du komma överens om syn med Borgå stad.

Så här söker du tillståndet

Tillstånd söks via den elektoniska Lupapiste-tjänsten. I Lupapiste kan du också fråga råd av sakkunniga.

Bifoga följande bilagor i Lupapiste för att försnabba behandlingen:

 • Tillfällig trafikplan
 • Om schaktet är djupare än 1,2 meter, bifoga en typplan hur schaktet stöds eller släntlutas.
 • Om det är frågan om nya bestående konstruktioner, bör man först söka placeringstillstånd. Bifoga tillståndet till ansökan.
 • Situationsplan
 • Kabelinformation
 • Om den sökande inte är byggherre, bör fullmakt finnas.
 • Handläggaren ger anvisningar under processen.
 • Handläggaren fattar beslutet på basen av ansökan.

Avgifter för tillståndet och användning av området

 • Staden uppbär en av stadsutvecklingsnämnden godkänd taxa för behandlingen av ansökan, övervakningen och användningen av området.
 • Avgiften för användningen av område följer klassificeringen av gatorna ochden areal som behövs. 
 • Var noggrann med tiden och arealen då du lämnar in ansökan. Handläggaren behandlar ärendet på basen av ansökan.
 • Avgiften för användning av område bryts förs då Borgå stad gjort en godkänd slutsyn.
 • Olovlig grävning medför merkostnader. Grävning är alltid olovlig ifall markägarens tillstånd saknas.

Prislista över avgifter för gator och vägar