Gatulov (grävningstillstånd)

För byggande på gatuoråde bör lov sökas av kommuntekniken.

 • Gör ansökan minst 21 dygn före den planerade byggstarten
 • Avtalet innefattar lov att arbeta och genomföra tillfälliga trafikarrangemang på gatuområde.
 • Före du gräver, bör du komma överens om inledningssyn med Borgå stad.

Så här söker du lovet

Lov söks via den elektoniska Lupapiste-tjänsten. I Lupapiste kan du också fråga råd av sakkunniga.

Bifoga följande bilagor i Lupapiste för att försnabba behandlingen:

 • Tillfällig trafikplan
 • Om schaktet är djupare än 1,2 meter, bifoga en typplan hur schaktet stöds eller släntlutas.
 • Om det är frågan om nya bestående konstruktioner, bör man först söka placeringstillstånd. Bifoga tillståndet till ansökan.
 • Situationsplan
 • Kabelinformation
 • Om den sökande inte är byggherre, bör fullmakt finnas.
 • Handläggaren ger anvisningar under processen.
 • Handläggaren fattar beslutet på basen av ansökan.

Avgifter för lovet

 • Staden uppbär en av stadsutvecklingsnämnden godkänd taxa för behandlingen och övervakningen av ansökan.
 • Olovlig grävning medför sanktioner. Grävning är alltid olovlig ifall du inte har markägarens lov.

Prislista över avgifter för gator och vägar