Gator och vägar

  • Kommuntekniken ansvarar för planeringen, byggandet och underhållet av gator, grönområden och andra allmänna områden samt tillhörande anordningar och konstruktioner.
  • ELY-centralen ansvarar för trafikarrangemangen på statligt ägda landsvägar samt för utvecklingen och underhållet av dessa.
  • Gatubelysningen underhålls av Borgå Energi Ab.
  • På kartan syns stadens och statens ansvararsområden. 

Servicekontoret Kompassen betjänar vardagar klockan 9–16 på numret 020 692 250 och per e-post kompassi@porvoo.fi.

I brådskande gatuärenden kan man utanför tjänstetid i akuta situationer som medför risk för egendom eller hälsa kontakta Räddningsverket i Östra Nyland tfn 020 1111 400

Skadeståndsansökningar

Om du har lidit skada på grund av Borgå stadens verksamhet eller försummelse kan du framställa en skriftlig skadeståndsansökan till staden. Stadens ansvar för skadan kräver att staden har brutit mot kraven i lagstiftningen eller på något annat sätt förfarit felaktigt eller oaktsamt.

Typiskt kan staden ersätta kostnaderna orsakade av sak- eller personskadan. Exempel på kostnaderna är reparation av fordon eller medicinsk vård. En separat förmögenhetsskada ersätts bara i undantagsfall. I de flesta situationerna bedöms stadens ansvar i enlighet med de allmänna bestämmelserna i skadeståndslagen.

Vi önskar att du utarbetar en skadeståndsansökning i första hand i blankettmallen som du hittar via den bifogade länken. Den skadelidande kan alltid skicka även en skriftlig, fritt formulerad ansökning till staden. Beskriv så tydligt som möjligt faktauppgifterna om fallen samt antalet skador och skadornas art i din ansökan. En fritt formulerad ansökan kan vara nödvändig om det behövs en mer detaljerad beskrivning av skadehändelsen. Skicka en fritt formulerad ansökan per e-post till adressen kirjaamo@porvoo.fi eller per post till adressen Borgå stad, registratorskontoret, PB 23, 06101 Borgå.

Staden bedömer sitt ansvar och ger ett skadeståndsbeslut till den som söker ersättning. I några fall använder vi även ansvarsförsäkring i enlighet med lagen om försäkringsavtal när vi bedömer vårt ersättningsansvar. Ersättningsbeslut som staden eller ansvarsförsäkringsbolaget ger hindrar dig inte från att kräva skadestånd genom en privaträttslig process vid allmän domstol.

Anvisningar

Fyll i alla punkter i blanketten omsorgsfullt. Bifoga bilder från skadeplatsen och den skadade egendomen.

Det tar ca en till två månader för oss att behandla din ansökan. Handläggningstiden kan variera i enstaka fall.

Var beredd att betala kostnaderna själv i första hand. Efter ett eventuellt positivt beslut kan vi betala ersättningen på det kontonummer du har angett, då besvärstiden har gått ut. Vi betalar en eventuell ersättning mot kvitton.