Gammelbacka och Vårberga verksamhetspeng

Gammelbacka och Vårberga verksamhetspeng kan sökas under år 2019, summan som beviljas är högst 500 €/evenemang.

Verksamhetspeng kan sökas av en grupp invånare eller av en invånare. Verksamhetspeng beviljas till verksamhet som befrämjar trivseln, välmående eller tryggheten i Gammelbacka eller/och Vårberga. Med verksamhetspengen understöds verksamhet vilken invånarna själva har kommit på idén till och är riktad till andra invånare samt befrämjar samvaro och är rusmedelsfri. Ansökan om verksamhetspeng ska lämnas in till välfärdskoordinatorn innan verksamheten börjar. Att få beslut tar 1-3 veckor från inlämnande av ansökan. Verksamhetspeng beviljas inte för etablerad verksamhet och inte retroaktivt. Verksamhetspeng beviljas inte heller för företagsverksamhet eller till föreningar.

Gruppen som ansöker om verksamhetspengen ska ha en utsedd kontaktperson. Minderåriga ska också utse en myndig ansvarig vuxen, som kan vara t.ex. en av de ungas vårdnadshavare. Gruppen/invånaren fyller i ansökningsblanketten och ansvarar för rapporteringen om projektet och för användningen av pengar tillsammans med den ansvariga vuxna. Välfärdskoordinatorn hjälper vid behov. Verksamhetspengen ska användas för det ändamål för vilket det har sökts och beviljats. Om målet är att samla in pengar, ska man i samband med ansökan ge en utredning om vad inkomsterna kommer att användas för.

Verksamhetspengen söks med Ansökan om verksamhetspeng -blanketten och en rapport om användningen av bidraget ska lämnas in inom en månad efter att verksamheten avslutats med rapporteringsblanketten för verksamhetspeng.

Under hösten 2018 startade ett försök med Vårberga verksamhetspeng och då  arrangerade invånare familjecafé, kvarterskör, välmåendekvällar, julfönster och självständighetsdags evenemang.

Grund för verksamhetspeng: behovsprövad

Ansökan om verksamhetspeng -blanketten

Rapporteringsblanketten för verksamhetspeng

Tilläggsinformation: välfärdskoordinator