Fullmäktigemotioner

Fullmäktigegrupperna eller fullmäktigeledamöterna har rätt att väcka skriftliga motioner i ärenden som gäller stadens verksamhet eller förvaltning.

I enlighet med 71 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen årligen före utgången av oktober lägga fram en förteckning för stadsfullmäktige över de motioner och initiativ som väckts om stadens verksamhet och över de åtgärder som vidtagits med anledning av dem.

Efter fullmäktiges möte i oktober 2019 uppdateras sidan inte längre. Med andra ord tilläggs det inga nya motioner, initiativ eller svar på sidan. Uppgifterna finns framlagda i ett år från det att fullmäktiges föredragningslista/protokoll publiceras.

Förfrågningar om motioner och initiativ besvaras av stadens registratorskontor samt tjänsteinnehavaren som är utsedd att ge tilläggsinformation om en enstaka motion.

Fullmäktigemotioner

Registratorskontor