Fridlysningsbestämmelser för naturskyddsområden

För varje naturskyddsområde har individuella fridlysningsbestämmelser fastställts i beslutet om fridlysning av området. Skillnaderna i bestämmelserna beror bland annat på skyddets syfte. På naturskyddsområden som är värdefulla för fågellivet begränsas till exempel vanligtvis vistelse under fåglarnas häckningstid.

Allemansrätten gäller således inte på naturskyddsområdena, där man i stället ska följa de fridlysningsbestämmelser som gäller för området. I de nya fridlysningsbeslut som gjorts på 1990- och 2000-talen är vanligtvis följande aktiviteter förbjudna:

 • köra med motorfordon
 • göra upp eld, tälta eller slå läger
 • ofreda djur eller skada bon
 • avverka skog
 • ta eller skada växter eller växtdelar (med undantag för bär och matsvampar)
 • gräva diken, rensa eller dämma upp vattendrag, på något som helst sätt skada eller påverka jordmånen eller berggrunden, eller att ta jord eller bergmaterial
 • lagra virke
 • använda mark för odling
 • använda mark för bete
 • anlägga byggnader, anläggningar, vägar eller stigar
 • alla sådana åtgärder som kan ändra landskapet eller ha en negativ inverkan på växt- och djurlivets fortbestånd.

Den myndighet som utfärdat fridlysningsbeslutet kan bevilja undantag från fridlysningsbestämmelserna om detta är motiverat med tanke på områdets naturskydd.