Framtidsenkät

Framtidsenkäten Borgå 2030 genomfördes i mars och april 2018 som webbenkät. Genom enkäten samlade staden uppgifter om Borgåbornas önskemål som utnyttjas i stadens strategiarbete.

Enkätens resultat presenterades för stadsfullmäktige i april.

Ta del av de preliminära resultaten (på finska)