Främmande djur- och växtarter

Invasiva eller främmande arter är sådana arter som inte ursprungligen hör till naturen och som inte hade kunnat spridas till en ny livsmiljö utan hjälp. Nya växtarter är bland annat jättebjörnloka, jättebalsamin och vresros. Främmande arter hotar naturens mångfald.

§ 43 i naturvårdslagen förbjuder spridning av främmande arter i naturen om det finns risk att dessa etablerar sig.

Bekämpning av jättebjörnloka

Borgå stad bekämpar jättebjörnlokan i de områden som staden äger. På privatmarker ansvarar markägaren för bekämpningen. Kom ihåg att du måste används skyddsutrustning när du utrotar jättebjörnloka.

Invasiva främmande arter från hushåll tas emot utan avgift i Rosk'n roll Oy Ab avfallsstationerna i Borgå Läs mer

Portalen om främmande arter – här finns informationen

I den nationella portalen om främmande arter har man samlat information om främmande arter och här får du hjälp med att identifiera olika arter. En av portalen viktigaste funktioner är anmälan om iakttagelser, där du kan anmäla dina egna iakttagelser. I portalen finns också anvisningar om hur man utrotar främmande arter. Portalen om främmande arter