Främmande ämnen i livsmedel

Med främmande ämnen i livsmedel avses sådana ämnen, som inte är livsmedlets tillverkningsämnen och inte heller tillsatser i livsmedlet. De främmande ämnena kan göra livsmedlet skadligt med tanke på människans hälsa eller otjänligt som livsmedel. För främmande ämnen som förekommer i livsmedel har fastställts gränsvärden som myndigheterna övervakar.