Forskningsprojekt om energiförbrukning

Canemure är ett forskningsprojekt som koordineras av Finlands miljöcentral. Delprojektet i Borgå söker de bästa metoderna att spara energi och producera förnybar energi. Nya värme- eller elsystem installeras i byggnader, och systemen följs upp digitalt. De bästa lösningarna installeras också i andra byggnader.

Energiförsök i fyra byggnader

I den inledande fasen investerar man i anordningar för fyra byggnader, vars energiförbrukning också följs upp i realtid. Målet är att öka den förnybara energin och spara energi upp till 5–10 procent.

Estbacka daghem och Albert Edelfeltin koulu

En del av värmeenergin som fastigheterna använder produceras genom solfångare som installeras på taket. Den eventuella överskottsenergin som inte behövs i byggnaden återförs till fjärrvärmenätet, och då är det fråga om dubbelriktad fjärrvärme.

Stadshuset

Fjärrvärmens efterfrågeflexibilitet testas genom att man lagrar värme i byggnaden till exempel under nattetid. Förbrukningen av fjärrvärmen kan på så sätt minskas under förbrukningstopparna i byggnaden och andra fastigheter.

Keskuskoulu

Man undersöker lagringen av elenergi, som producerats med byggnadens solpaneler, i ackumulatorer. Den eventuella överskottsenergin återförs till elnätet.

Canemure - Mot kolneutrala kommuner och landskap

Forskningsprojektet fortsätter till slutet av 2023 och målet är att utnyttja de bästa resultaten också i stadens andra fastigheter. Borgå har i sin stadsstrategi förbundit sig att främja byggnadernas livscykeleffektivitet och deras egen produktion av förnybar energi.

Projektet Canemure - Mot kolneutrala kommuner och landskap främjar de praktiska åtgärderna i stävjandet av klimatförändringen. I projektet deltar 22 aktörer: kommuner och kommunala organisationer, forskningsinstitutioner och företag. 

Canemure-projektet

Projektchef för Borgås delprojekt