Forskningsprojekt om energiförbrukning

Canemure är ett forskningsprojekt som koordineras av Finlands miljöcentral. Delprojektet i Borgå söker de bästa metoderna att spara energi och producera förnybar energi. Nya värme- eller elsystem installeras i byggnader som undersöks och följs upp digitalt. De bästa lösningarna installeras i fortsättningen också i andra byggnader.

Intelligent värmestyrning och utnyttjande av spillvärmen


I Borgå togs det vid årsskiftet 2020/2021 ett intelligent värmestyrningssystem i bruk i sammanlagt 17 offentliga fastigheter: skolor, daghem, huvudbiblioteket och räddningsstationen. En artificiell intelligens som lär sig styr uppvärmningen av byggnader i realtid och håller förhållandena inomhus jämna. Styrningen baserar sig bl.a. på väderprognoser och byggnadens och användarnas termodynamik.

Målet är att erbjuda dem som vistas i byggnader behagligt jämna förhållanden inomhus, spara i energiförbrukningen och att minska utsläpp av växthusgaser. Också produktionen av fjärrvärme drar nytta av den intelligenta styrningen: en jämnare värmebelastning som kan förutses väl minskar också behovet av kraftverkens toppeffekt och ger mindre utsläpp.

I Keskuskoulu har man också startat ett energiprojekt där man undersöker en ny fjärrvärmelösning. För uppvärmningen av fastigheten kommer man i fortsättningen att huvudsakligen använda den energi som returvattnet i den låga fjärrvärmen innehåller. Detta gör det möjligt att använda dubbelriktad fjärrvärme och utnyttja spillvärmen.

Målet är att den nya fjärrvärmelösningen och det intelligenta, förutseende styrningssystemet minskar energiförbrukningen med över 20 procent och håller samtidigt byggnadens förhållanden inomhus jämna. Systemet tas i bruk under höstens 2021 uppvärmningssäsong.

Kommuninvånarna uppmuntras göra insatser för klimatet

Slutanvändarnas, i första skedet skolelevernas, medvetenhet om energiförbrukningen ökas bl.a. genom att göra energiförbrukningen synlig. Den första piloten är Eklöfska skolan där skolans el-, värme- och vattenförbrukning samt elen som solpanelerna producerar visas i realtid på skolans SmartSign-inforuta. Utifrån erfarenheter som pilotobjektet ger kommer information om energiförbrukningen att i fortsättningen också ges i andra skolor och stadens fastigheter.

Canemure - Mot kolneutrala kommuner och landskap

Forskningsprojektet fortsätter till slutet av 2023 och målet är att utnyttja de bästa resultaten också i stadens andra fastigheter. Borgå har i sin stadsstrategi förbundit sig att främja byggnadernas livscykeleffektivitet och deras egen produktion av förnybar energi.

Projektet Canemure - Mot kolneutrala kommuner och landskap främjar de praktiska åtgärderna i stävjandet av klimatförändringen. I projektet deltar 22 aktörer: kommuner och kommunala organisationer, forskningsinstitutioner och företag.

Canemure-projektet (LIFE17 IPC/FI/000002 LIFE-IP CANEMURE-FIN) får finansiering från Europeiska unionens LIFE-program. Innehållet på webbsidan representerar endast Canemure-projektets perspektiv och EASME/Kommissionen ansvarar inte för eventuell användning av informationen på projektets webbsida. 

Canemure-projektet

Canemure - Borgå stads delprojekt

Projektchef för Borgås delprojekt