Förortsutvecklingen

Utvecklingen av förorterna Gammelbacka och Vårberga förverkligas med invånarna i fokus och i form av ett tvärsektoriellt nätverkssamarbete. Målet är att befrämja förorternas välfärd, trivsel och säkerhet tillsammans med invånare och aktörer.

Arbetet med utvecklingen av förorterna startade med Gammelbacka -projektet 2014 och utvidgades till Vårberga 2017. Stadsstyrelsen beslutade 18.6.2018 anteckna slutrapporten för Gammelbackaprojektet (på finska) för kännedom och fastställde att det separata projektet har slutat. Stadsstyrelsen konstaterade att arbetet med utvecklingen av förorterna ska fortsättas och att en flerprofessionell arbetsgrupp för dess koordinering ska tillsättas. Arbetsgruppen upprättar årligen en verksamhetsplan och -rapport för arbetet med utvecklingen av förorterna. Planen anknyter till välfärdsberättelsen och strategin.

Inom arbetet med utvecklingen av förorterna inleds det med arvspengar nya försök där invånarna står i fokus. Målet är att de lyckade försöken som inleds med arvspengarna på längre sikt blir en del av invånarnas eller tredje sektorns verksamhet eller en del av stadens basservice. I utvecklingen av förorterna utförs det också verksamhet som hör till sektorernas ansvarsområden, som finansieras med sektorernas driftsbudget.

Förortsutvecklingens tyngdpunktsområden 2020

  • invånarnas och aktörernas delaktighet
  • utvecklingen av de lokala arbetsgrupperna
  • utvecklingen av invånarverksamheten och -lokalerna
  • gemensamma måltider
  • utvecklingen av offentliga uterum och grönområden
  • närnaturen -projektet

Arbetsgruppen för förortsutvecklingen

Medlemmar:

Experter:

Lokala arbetsgrupperna i Gammelbacka och Vårberga

De lokala arbetsgrupperna i Vårberga och Gammelbacka lyder under arbetsgruppen för förortsutvecklingen. Lokala aktörer och invånare är representerade i dessa grupper.