Förlängning av blandavfallskärlets tömningsintervall

Blandavfallskärlet kan tömmas med längre intervall om fastighetens avfallshantering följer avfallshanteringsföreskrifterna och nedanstående kriterier uppfylls:

  • bioavfallet komposteras i en värmeisolerad kompostor som är skyddad för skadedjur eller samlas separat
  • återvinnbart avfall och farligt avfall sorteras noggrant och förs till en för ändamålet avsedd mottagningsplats
  • blandavfallsmängden är liten

Förlängning av tömningsintervallet söks med en särskild blankett.

Beslutet meddelas sökanden och Rosk'n Roll Oy Ab, som ändrar tömningsintervallet för kundens blandavfallskärl enligt beslutet.