För socialtjänstproducent

Med privata socialtjänster avses av privatpersoner, privata företag eller sammanslutningar producerade tjänster som gäller omsorg om barn och ungdomar, småbarnspedagogik, handikappservice, omsorg om utvecklingshämmade, äldreomsorg och missbrukarvård, boendetjänster för klienter inom mentalvårdsrehabilitering samt övriga motsvarande socialvårdstjänster.

Serviceproducenten kan vara en privatperson, en privat sammanslutning, stiftelse eller ett affärsföretag grundat av ett offentligt samfund. Privata socialtjänster bör grunda sig på ett avtal eller förvaltningsbeslut. Om klienten köper tjänsten direkt av serviceproducenten, ingås avtalet dessa två emellan.

Anmälningspliktiga tjänster

Producent av privata tjänster som i Borgå bedriver annan än socialserviceverksamhet dygnet runt ska sända en skriftlig anmälan till staden innan verksamheten inleds, ändras väsentligt eller avslutas.

Staden i sin tur sänder anmälningen inklusive bilagor, ett utlåtande och en kopia av ankomstintyget till regionförvaltningsverket, som avgör ärendet och antecknar serviceproducenten i registret Valveri. Ett eventuellt byte av den person som ansvarar för tjänsterna ska likaså anmälas.

I fråga om anmälningspliktiga stödtjänster som inte registreras ska serviceproducenten vara godkänd i det register som kommunen upprätthåller (genom beslut av tjänsteinnehavare).

Tillståndspliktiga tjänster

Tillståndspliktiga sociala tjänster är tjänster som är tillgängliga dygnet runt och som produceras fortlöpande. Tillstånd ska sökas av det regionförvaltningsverk inom vars område verksamheten bedrivs. En serviceproducent som verkar inom två eller flera regionförvaltningsverks område ansöker om tillstånd via Valvira.