För elever och hemmet

Studieinformation till elever

Lektionen börjar och slutar punktligt

Kom i tid till lektionen. Läraren inleder lektionen med att presentera dagens uppgift. Ibland tittar vi i böcker, på film eller video som anknyter till temat för att få en utgångspunkt till arbetet. Om du försenar dig hör du inte lärarens instruktioner och det kan vara svårt att inleda arbetet.

I slutet av lektionen tittar vi på färdigställda arbeten och diskuterar om dem. Rengöring av de egna arbetsredskapen och -platsen är en del av lektionen. Ifall du måste avlägsna dig mitt under lektionen, bör du meddela läraren på förhand.

Kläder

I Konstskolan kan kläderna bli smutsiga. Du kan ta med ett eget förkläde eller en gammal skjorta som arbetsrock. I Konstskolan finns några förkläden som eleverna kan låna. Inneskor kan vara nödvändiga, eftersom det kan finnas målfläckar eller lerklumpar på golvet. Konstskolan kan inte ersätta nedsmutsade kläder. Ibland jobbar vi utomhus eller besöker utställningar och då behövs lämpliga ytterkläder.

Mellanmål

Du kan ta med dig ett litet mellanmål, t.ex. frukt, som du kan äta före lektionen eller vid en tidpunkt som du kommer överens om med läraren. Mellanmål ger kraft och hjälper dig att koncentrera dig på arbetet. Godis, söta kex och läsk hör ändå enbart till Konstskolans fester.

Frånvaro

Frånvaro bör alltid anmälas till läraren eller kansliet. Upprepad frånvaro utan anmälan kan leda till att studieplatsen går förlorad.

Elevarbeten och utställningar

De arbeten som du gjort i Konstskolan får du ta med dig hem vanligtvis först i slutet av läsåret. Konstskolan arrangerar årligen både en höst- och en vårutställning. Då visas åtminstone ett verk av varje elev. Utställningsverken bör avhämtas från Konstskolan eller utställningslokalen vid överenskommen tid.

Konstskolan kan inte förvara gamla elevarbeten. En del elevarbeten som lämnats kvar i skolan säljs på loppmarknad eller måste i värsta fall kastas bort. Kom ihåg att alltid skriva ditt namn och ditt gruppsignum på verken, så att de hittar tillbaka till rätt person.

Dokumentering och nyttjanderätt

Konstskolan dokumenterar elevgruppens arbete och färdigställda verk. Bilderna används i skolans och Borgå stads broschyrer, meddelanden, webbsidor och eventuellt i andra publikationer som berör konstundervisning samt under Konstskolans utbildningsevenemang. Ifall bilderna används i försäljningsprodukter, förs separata förhandlingar om användningen och eventuella ersättningar.

I samband med anmälningen begär Konstskolan tillstånd om att använda elevarbeten och bilder som tagits under arbetsprocessen för nämnda syften. Tillståndet är i kraft fram till att det återkallas skriftligen. 

Information till hemmen

Vilken nytta har kulturintresset?

Studier i Konstskolan förstärker bl.a. barnens finmotorik, koncentrationsförmåga, självkänsla, uttrycksförmåga och grupparbetsfärdigheter. Alla är färdigheter som barnen har nytta av i skolgången och i andra hobbyer. Studiernas inverkan kan märkas först senare i livet, t.ex. som ett konstintresse eller i samband med yrkesvalet.

Föräldrarnas stöd är viktigt

I Konstskolan högaktas varje barns individualitet och unika sätt att uttrycka sig själv. Barnets streck är heligt - lärarens uppgift är att erbjuda hjälp då barnen behöver stöd. Föräldrarnas intresse och uppmuntran berättar för barnet att hans/hennes kunnande och personlighet uppskattas. Både föräldrarna och eleverna bör minnas att vägen till det egna konstnärliga uttrycket är lång och har många mellanetapper.

Om barnet inte trivs?

Konst är som många andra fritidsintressen, ibland märker barnet eller föräldrarna att intresset inte lämpar sig för barnet eller barnet inte är tillräckligt intresserad. Om barnet inte trivs kan det märkas som förtret och illamående hos barnet eller genom att barnet stör under lektionen. Vi ber att kontakta endera läraren eller rektorn om ni märker att ert barn inte trivs i Konstskolan. Det är nyttigt för alla parter att tillsammans bedöma situationen och hitta en lösning.

Undervisningsspråk

Konstskolan fungerar på bägge inhemska språken eller har enbart finsk- eller svenskspråkiga undervisningsgrupper. Vi strävar efter att i synnerhet de yngsta eleverna placeras i grupper med undervisning på det egna modersmålet.

Säkerhet och försäkringar

Kom ihåg att berätta för läraren om barnet är allergiskt för ull eller andra material. Det lönar sig också att anmäla födoämnesallergi. Om det i elevens hälsotillstånd eller livssituationen finns något som bör beaktas i undervisningen, ber vi er berätta det för endera läraren eller Konstskolans rektor. Elevernas privata ärenden behandlas konfidentiellt.

I Konstskolan används huvudsakligen giftfria material. Lärarna ansvarar för användningen av lösningsmedel eller andra hälsovådliga ämnen och material.

Olycksfallsförsäkring har tecknats för Konstskolans elever. Försäkringen är i kraft under lektioner samt utställnings- och studieresor. Under skoltiden är försäkringen i kraft även på skolans område samt under skolresor då eleven använder sin normala rutt.  Olyckor bör meddelas till Konstskolans kansli så fort som möjligt.

Frånvaro och avbrutna studier

Upprepad frånvaro utan anmälan kan leda till att studieplatsen går förlorad. Om en tidigare terminsavgift är obetald då följande termin inleds, mister eleven sin studieplats.

Om eleven avbryter sina studier i mitten av läsåret, bör det meddelas skriftligen till Konstskolans kansli. I så fall kan en ny elev antas till den lediga platsen.

Eleven kan hålla ett mellanår enbart av särskild orsak, t.ex. sjukdom eller att familjen tillfälligt flyttar bort. I annat fall kan studieplatsen ges till en annan elev. En skriftlig ansökan om mellanår riktas till rektorn.

Uppdatera kontaktuppgifterna

Ifall av eventuella nödfall eller t.ex. inställda lektioner är det bra att Konstskolans kansli har aktuella kontaktuppgifter. Meddela alla arbets- och mobiltelefonnummer till kansliet. Kom även ihåg att meddela eventuella adress-, telefon- och namnförändringar.

Donationer

Konstskolan tar gärna emot donationer som utökar skolans materialförråd samt modell- och konstbokssamling. Vänligen kontakta kansliet om ni har material ni vill donera. Som modeller lämpar sig även föremål i dåligt skick, t.ex. limmade kärl och leksaker.

Respons uppskattas

Konstskolan strävar efter att utveckla sin verksamhet så att den motsvarar elevernas och familjernas behov. Som hjälp används enkäter och responsblanketter. Du kan även ge respons direkt till Konstkolans kansli t.ex. per e-post.