Finnby, tilläggsinformation om området och tomten

Detaljplan

När du köper en tomt, förbinder du dig att följa detaljplanen. Bekanta dig med den ingående innan du ansöker om tomt. I detaljplanen står det hur mycket byggrätt varje tomt har och hur många våningar en byggnad kan ha. Detaljplanen ger dessutom bland annat bygganvisningar.

Detaljplan

Exempel på bostadsvåningar som detaljplanebeteckningarna tillåter

Energieffektiva lösningar

Energieffektivitet betyder till exempel att:

  • beakta den passiva solenergin – till exempel genom hur man placerar byggnader på tomten eller olika utrymmen inom byggnaden, och i planeringen av gårdsområdet
  • göra förberedelser för att senare ta i bruk solenergi
  • beakta naturliga vindskydd i placeringen av byggnader och gård
  • företrädesvis bygga i trä
  • cykla och reservera tillräckligt med förvaringsutrymme för cyklar
  • åka kollektivtrafik

Jordmån

Karta över markundersökningar (teckenförklaringar finns på sidan om markundersökningar)

Till markundersökningssidan

Övrigt

Området utgör ett grundvattenområde som är viktig för vattentäkt. Det är förbjudet att bygga jordvärmebrunnar i grundvattenområdet.

På tomten finns servitut för körförbindelse och ledningar.

På tomten finns en grupp ståtliga tallar, som ska bevaras.

Karta över tomten