Felparkeringsavgift

  • Felparkeringsavgiften är 50 €.
  • En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
  • Har begäran om omprövning inte gjorts inom föreskriven tid, tas den inte upp till prövning.
  • Varje parkering som leder till felparkeringsavgift fotograferas.

Rättelseyrkande

  • Gör ett rättelseyrkande via e-tjänsten.
  • Beslut om rättelseyrkandet skickas per e-post eller brev. Ändring på beslutet kan ansökas hos förvaltningsdomstolen i Helsingfors. Med beslutet följer en detaljerad besvärsanvisning.