Fastighetsservice

Våra professionella medarbetare i fastighetsvård sköter flera byggnader och lokaler som Borgå stad förvaltar

  • skolor
  • daghem
  • servicehus
  • flera verksamhetslokaler som staden använder

Till vårt arbete hör vaktmästartjänster, skötsel av uteområden såsom gräsklippning, snöarbeten och hustekniska arbeten, till exempel byte av ventilationsfilter, testning av larm för brandvarnare och säkerhetssystemen.

Vårt team har fastighetsvårdare, rörmontörer, VVS-montörer och en automationsmontör.

Kvaliteten är viktig  

För oss är det viktigt att servicekvaliteten hör till toppklassen varje dag.  
Vi övervakar och uppföljer kvaliteten varje dag. 

  • Vi iakttar de allmänna kvalitetskraven för fastighetstjänsterna (KiinteistöRYL 2009) 
  • Vi gör årligen kvalitetsauditeringar i våra kundobjekt 
  • Vår kundnöjdhet är av toppenkvalitet 
  • Personalen är engagerad

Vi utvecklar fördomsfritt

Vi är fördomsfria när det gäller att prova nya arbetsmetoder och tekniska lösningar som finns på marknaden. Vi vill stå på höjden av utvecklingen. 

 
Vi utbildar andra och oss

Kvaliteten i vår service uppstår av ett ständigt utvecklingsarbete och yrkeskunskap. Vi vill för vår del vara med och påverka branschens uppskattning och utveckling. 
 
Vi samarbetar med företag och läroanstalter i branschen. Tiotals studerande inom rengörings- och fastighetsservicebranschen övar årligen hos oss. Flera studerande sysselsätter sig efter avlagda studier i städnings- eller fastighetsskötselns yrkesuppgifter i lokalservicen.  
 
Vi vill betjäna våra kunder och omforma tjänster efter snabbt förändrande behov. Vi är en betydande kommunal aktör och en ansvarsfull arbetsgivare. 

Vanligaste frågorna

Hur många anställda finns det inom fastighetsvården?
Cheferna medräknade cirka 40.

I fastighetsvården behövs det mångsidiga kunskaper: vi har fastighetsvårdare, VVS-montörer och rörläggare.
Vilka saker svarar fastighetsvårdaren för i skolan?
Först av allt om gårdsarbeten – såsom om skräpplockning på morgnarna, snöarbeten, sandning och gräsklippning. Till arbetsuppgifterna hör också allmän observation av gårdens och skolbyggnadens synliga kondition.

Inomhus byter fastighetsvårdaren t.ex. utbrända lampor, öppnar igenstoppade rör, byter tätningarna i kranen, smörjer låsen och ställer om klockorna. Dessutom sörjer hen för festarrangemangen och flyttar skolans förnödenheter till förrådet och klassrummen.
Hurdana servicebegäranden kommer det?
Servicebegäranden är mycket omväxlande. Typiska kontakter gäller till exempel opassande temperatur, obehagliga lukter, halka på gården, behovet att sätta upp tavlor eller flytta möbler.

Om byggnaden kräver en större service eller reparation, förmedlar vi besked om detta till byggnadernas ägare, dvs. lokalitetsledningen och de planerar behövliga åtgärder och projektet med tidsplaner.

I den elektroniska serviceboken finns det regelbundet periodiska uppgifter som ägaren har bestämt och som vi utför enligt avtalet inom utsatt tid.
Hur snabbt reagerar ni på servicebegäranden?
Vi sköter de mindre uppgifterna och sådana uppgifter som behöver ett akut ingripande inom 1–5 dagar, om arbetsuppgifterna inte kräver el- eller rörinstallatörens specialkompetens eller någon annan specialkompetens.

Om begäran till exempel gäller grundlig förbättring eller servicemålning av en byggnad, förnyande av tak eller underhåll av gårdar, får byggnadens ägare överväga saken. Därefter kan saken eventuellt sändas för projektplanering och verkställas.
Görs det regelbundna kontroller i fastigheterna?
Ja. Till fastighetsvårdarnas normala arbetsdag hör att uppfölja fastighetens kondition samt att anmäla fel och brister till ägaren. Servicebegäran registreras i serviceboken eller om läget är akut, kan man göra anmälningen per telefon.

Utöver den dagliga egenkontrollen gör servicemästrarna en gång om året en kvalitetsrunda i fastigheten med ägaren. Med hjälp av kvalitetsrundan säkerställer man att arbeten om vilka det har avtalats har utförts och observerar eventuella avvikelser i fastigheten.

Utöver detta träffar lokalservicens särskilda auditör kunden en gång om året, så att man kan utreda servicekvaliteten. Om kunden vill, kan hen ge ett vitsord på skalan 1–5 för service som hen har fått. Det totala vitsordet i fastighetsvården år 2018 var 3,9 / 5.
På vilka sätt sörjer ni för fastigheternas säkerhet?
Vi erbjuder våra kunder användartjänster, såsom kameraövervakning, och vi följer användningen av brottslarmanläggningar, deras kondition och svarar för servicen av dem. Fastigheterna har också olika säkerhetsarrangemang och säkerhetssystem för brandsäkerhet. Våra fastighetsvårdare följer dagligen fastighetens och gårdsområdets kondition samt personer som rör sig i dem, för att omgivningen ska vara trygg för alla.

I fastigheterna ordnas det också regelbundet utrymningsövningar. Vi ser också till att vår personal får behövlig utbildning och med jämna mellanrum.
Testas säkerhetssystem regelbundet?
Ja. Alla system testas regelbundet på det sätt och enligt anvisningar som anges i lagen.
Hur sörjer ni för fastigheternas brandsäkerhet?
Fastigheterna har egna säkerhets- och räddningsplaner som lagen kräver. Fastigheterna har också brandvarnarsystem, säkerhetsbelysningssystem, släckare och släckningssystem. Deras funktion testas och kontrolleras regelbundet såsom lagen kräver.
Hur syns miljövänligheten och minskningen av energiförbrukningen i verksamheten?
Belysningen är ett delområde där vi har koncentrerat oss på minskningen av energiförbrukningen. Vi använder energieffektiva diodlampor och nya fastigheter har också belysningsanordningar med rörelsedetektorer. Vi reglerar belysningen, värmen och ventilationen enligt bruket och har också effektiverat avfallsåtervinningen.

I några fastigheter utnyttjas det också förnybara energikällor, såsom jordvärme och solpaneler. Våra fastighetsvårdare använder dessutom biodiesel som bränsle i lokalservicens bilar.
Vad gör ni för att avhjälpa problem med inomhusluften?
Fastighetsvårdarna följer fastighetens kondition, funktionen av ventilationen och temperaturer samt ger vid behov anvisningar till användarna. Vi anmäler upptäckta avvikelser till fastighetens ägare, så att åtgärder kan vidtas.

Vid problem med inomhusluften gör lokalitetsledningen en anmälan om förhållanden där det redogörs för lokalernas förhållanden och vad man kan göra åt dem så att man kan arbeta tryggt i lokalerna.
De som använder lokalerna kan också vid behov göra en anmälan om symptom från inomhusluften till företagshälsovården.

Beslut om faktiska åtgärder fattas av lokalitetsledningen som samarbetar i inomhusluftsärenden med inomhusluftsarbetsgruppen och sakkunniga för inomhusluften.

En hälsosam och trygg inomhusluft består av många faktorer men dess grund utgörs av en bra byggnadsplanering, tillsyn och rätta material. Dessutom kan man påverka inomhusluften med fungerande ventilation, tillräcklig städning, förebyggande underhåll och vård samt ett sakligt bruk av fastigheten.