Fastighetsbildning

Med fastighetsbildning avses alla de förrättningar, beslut och åtgärder med vilka fastighetssystemet och fastighetsregistret upprätthålls.

En byggnadsplats skall vara bildad till tomt och införd i fastighetsregistret. Det är förutsättningen för att få bygglov på ett detaljplaneområde med bindande tomtindelning.

I ett detaljplaneområde med bindande tomtindelning förs fastighetsregistret och sköts fastighetsförrättningarna av stadsmätningen i Borgå stad.  I andra områden söks åtgärderna hos Lantmäteriverket.