Evenemang under lantdagen

Lantdagen inleds

Den 1 februari 1809 kallades Finlands ständer till lantdag i Borgå.

Den 25 mars red två budbärare längs gatorna i Borgå och läste upp lantdagskungörelsen. Budbärare var kommendant von Heideman och kapten Reinhold Johan von Drenteln från Lovisa.

De var stiligt klädda i vita skjortor i atlassiden, slängkappor av grön sammet och hattar prydda med röda och vita strutsfjädrar. I händerna höll de häroldsstavar. Budbärarnas följe var också imponerande, ty till det hörde två trumpetare, officer och flera kavallerister.

Kejsaren anländer till Borgå

Kejsaren Alexander I red in till Borgå en kall och solig vårvinterdag den 27 mars. Han reste till Borgå i vagn, men steg ur utanför staden och red till Borgå centrum. Vagnen kan numera beskådas i Borgå museum.

Landshövdingen hade beordrat i en kungörelse som lästes upp i kyrkan att den stora landsvägen och dikena vid vägen skulle putsas från all snö före kejsaren anlände. Arbetet sysselsatte många man, som skulle vara utrustade med vägkost för fyra dagar, yxor, spadar och järntråd.

Kejsarens resa förorsakade också i övrigt många arrangemang. För det kejserliga följet med alla reseeffekter, till vilka bland annat hörde sänglinne samt utrustning för matlagning och bespisning, skulle reserveras 160 hästar till alla gästgiverier eller inkvarteringsställen mellan Borgå och Helsingfors. Så skulle exempelvis till Veckoski gästgiveri enligt ordern hämtas sammanlagt 134 hästar från gårdar och hus i Borgå socken.

Stadens mest prominenta personer och borgerskapet mötte kejsaren vid en äreport som rests vid Prästgårdstullen. Kejsaren hälsades med kanonskott och ringande kyrkklockor då han red in genom porten.

Kejsaren med följe inkvarterades i J. E. Solitanders hus, det sk. Slottet vid Ågatan 12. På kvällen bjöd han lantdagsrepresentanterna på middag i gården. Kejsarens närvaro och öppnandet av lantdagen ärades med festbelysning i staden.

För kejsaren byggdes en trottoar i trä som ledde från Slottet via domkyrkan till gymnasiet (nuv. domkapitlet). Spången skyddade kejsarens skodon från snöslasket i mars och smutsen på gatorna. Det var strängt förbjudet för andra att använda spången. För överträdelsen hade bestämts ett vite på 6 ¾ riksdaler, för vilken peng man då kunde köpa två kor av lantras.

Festlig öppningsceremoni

Följande morgon 28.3 förrättades lantdagens öppningsgudstjänst i Borgå domkyrka. Kejsaren, klädd i generalsuniform, promenerade från sitt residens på Ågatan via Rådhustorget till kyrkan under en baldakin av silvertyg. Han promenerade dit längs trottoaren av trä. I spetsen på det fina följet, framför adeln, gick två häroldar i gröna, med silver broderade uniformer.

Till kyrkan hade hämtats en tron för kejsaren. Orgeln brusade, då kejsaren gick fram till tronen. Han stod bredvid den under hela akten.

Lantdagens öppnande firades efter gudstjänsten i rikssalen i gymnasiet (nuv. domkapitlet). De mest kända orden i kejsarens tal lyder ”Detta möte skall vara begynnelsen för er statliga existens”. Generalguvernör Sprengtporten läste på svenska upp kejsarens tal, som han hållit på franska.
På kvällen höll lantmarskalk Robert Wilhelm De Geer en lantdagsbal i gymnasiets rikssal. Följande dag, den 29 mars svor ständerna tro- och huldhetseden till kejsaren i domkyrkan. Man hade just i Borgå fått budskap om att Sveriges konung, Gustav IV Adolf hade abdikerat. Informationen var viktig, ty den löste från trohetseden till kungen. Alexander I å sin sida undertecknade regentförsäkran, i vilken han lovade styra Finland enligt dess egna lagar.

Sammankomsten avslutades med kanonsalut och leverop av folket utanför. På eftermiddagen fortsatte kejsaren i öppen släde till Helsingfors och vidare till Åbo.

”Intet ovanligt har tilldragit”

Senare släktled finner den av magistraten i Borgå avsända rapporten till landshövdingen om lantdagens öppningsvecka en aning roande: ”Magistraten får härhos äran underrätta tit. därom att intet ovanligt härstädes sistutgångna vecka sig tilldragit.

Den 4 april kom Alexander I igen till Borgå. Han var på återresa till St. Petersburg och avnjöt middag i Borgå. I middagen deltog ständernas talmän och kejsaren meddelade dem om att lantdagens avslutning skulle komma att skjutas upp. Han gav i Borgå också sin kungörelse till hela Finlands folk i vilken han meddelade att han avgett sin regentförsäkran och mottagit ständernas trohetsed.

Lantdagens avslutning

Alexander I anlände till Borgå den 18 juli för att avsluta lantdagen. Man inväntade uppenbarligen kejsaren med stor spänning, ty då en av hans kammartjänare ankom i förväg i en vagn dragen av åtta hästar, trodde man att det var kejsaren. Före man blev varse misstaget, hade man slagit på trummorna, skjutit några salutskott och ringt i kyrkklockorna.

På kvällen dansade man igen i rikssalen till kejsarens ära. Framför gymnasiet hade uppförts en koja av granris. Damerna ställde sig i ring i den med ljus upplysta kojan. I bakre delen av kojan hade en bystbild av Alexander I hängts upp och några adelsdamer hälsade regenten med att framför porträttet stämma upp en sång, troligtvis den av F. M. Franzén diktade finskspråkiga ”Weisu Kejsarille”.
Kejsaren lämnade balen klockan 23, men de övriga dansade till morgonen.

Finland upphöjdes till nationernas antal

Lantdagens avslutningsgudstjänst hölls i domkyrkan den 19 juli. Lantdagen avslutades i gymnasiets rikssal, där ständernas talmän framförde sitt tacktal till kejsaren. Hovrättspresident Tandefelt läste upp ständernas svar på de motioner som lämnats till lantdagen.

Alexander höll vid avslutningen sitt berömda tal och konstaterade att Finland upphöjts till nationernas antal. Talets ordval och egentliga betydelse har väckt diskussion redan under ett par hundra år.
Efter mötet gjorde Alexander I i sällskap med två av sina generaler en ridtur i staden och till Borgbacken. På eftermiddagen reste han till Helsingfors. Ständerna återvände till sina mötessalar där adelstitlar, hederstecken och minnesgåvor delades ut.