Energieffektiv stadsplanering

Planläggning och byggande

Energieffektiviteten i den byggda miljön spelar en avgörande roll i dämpandet av klimatförändringen.

Borgå är föregångare för energieffektiv stadsplanering. Staden har gjort banbrytande arbete tillsammans med sina partner, utvecklat planläggningsprocessen och sökt nya, hållbara lösningar för energiförsörjning, energieffektivt byggande, trafikarrangemang och markanvändning.

Borgå stad fortsätter det utvecklingsarbete som inleddes med Skaftkärr-projektet och gör stadsstrukturen tätare genom en energieffektiv stadsplanering. 

Skaftkärr – en energieffektiv stadsdel

Trafik och trafikleder

Samhällsstrukturen har en betydande inverkan på utsläpp från trafik. Med en tät och enhetlig samhällsstruktur kan marken utnyttjas effektivare. Behovet att bygga på skogsmark minskar samtidigt.

Borgå utvecklar en allt mer energieffektiv stadsstruktur och minskar samhällskostnaderna från trafiken. I planläggningsprojekten gör man en utvärdering av den blivande fördelningen mellan olika färdsätt i områdena och utreder metoder att minska fordonstrafiken och att göra gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafiken mer lockande. En energieffektiv stadsstruktur med korta avstånd gör det lätt att göra smarta val avseende färdsätt.

Plan för tryggt och hållbart resande i Borgå