Energieffektiv markpolitik

Stadens förvärv och överlåtelse av markområden väcker tomtförvärvarna till energieffektivitet.

Enheten för markpolitik marknadsför och överlåter tomter, förvärvar mark, bereder markanvändningsavtal och producerar kartdata och geodatamaterial. Markpolitiken sköter också om ärenden som gäller fastighetsbildningsförrättningar och byggnadstillsynsmätningar.

Borgå stads förvärv och överlåtelse av markområden väcker tomtförvärvarna att överväga energieffektiva lösningar. Med energieffektivitet avses till exempel:

  • utnyttjande av Borgås gröna fjärrvärme
  • beaktande av passiv solenergi – till exempel i samband med placeringen av en
  • byggnad på en tomt, placeringen av rum inuti en byggnad och i samband med planeringen av gårdsområdet.
  • beredskap på att i ett senare skede ta i burk solenergi
  • beaktande av vindskydd i samband med placering av byggnader och gårdsområden
  • gynna byggande i trä
  • användning av cyklar som färdsätt och reservering av tillräckligt med förvaringsutrymme för cyklar
  • utnyttjande av kollektiv trafik.

Om lösningarna informeras i samband med försäljningen av tomten. Till tomtköparen skickas ett meddelande om fjärrvärme.

Broschyr om fjärrvärme (på finska)

Grön energiproduktion