Energibrunnar, dvs. jordvärmebrunnar

Byggande av jordvärmebrunn:

 • På ett viktigt grundvattenområde är det förbjudet att bygga jordvärme utan ett tillstånd som avses i vattenlagen
 • I övrigt finns det bestämmelser om byggandet av jordvärmebrunn i markanvändnings- och bygglagen.
 • Om placeringen och användningen av jordvärmebrunnar finns bestämmelser också i Borgå stads miljöskyddsföreskrifter.
 • Om borrningsstället för en jordvärmebrunn och marken runt det är eller misstänks vara förorenad, ska man utreda behovet av marksanering hos miljömyndigheten, innan borrningen påbörjas. Det är förbjudet att bygga en jordvärmebrunn i förorenad mark.
 • Det är förbjudet att använda giftiga ämnen som värmeöverföringsvätska.
 • Ytvattnet ska hindras från att rinna ner i grundvattnet genom en tät ytvattentätning, som monteras tillräckligt djupt i borrhålet.

Byggavfall från jordvärmebrunnar

 • När du förnyar jordvärmerörens värmeöverföringsvätskor ska du samla in de använda vätskorna i täta kärl och föra dem en mottagningsplats som kan ta hand om avfallet.
 • Om stenmaterial och slam som uppstår vid borrning inte kan utnyttjas på borrplatsen, ska du ge en skriftlig utredning om var det deponeras till miljömyndigheten.
 • Placera och behandla det slam som uppstår vid borrningen så att det inte orsakar olägenheter för grannar och miljön.

Jordvärmerör som läggs i vattendrag

 • Meddela miljömyndigheten om jordvärmerör läggs i vattendrag

Borrbrunnar och ringbrunnar som tagits ur bruk

 • Täck över jordvärmebrunnar och andra borr- och ringbrunnar som tagits ur bruk
 • Plugga igen dem tätt eller använd rent jordmaterial så att inte ytvatten eller andra ämnen kommer in.

I Borgå behövs tillstånd för en energibrunn

 • Du behöver ett åtgärdstillstånd av byggnadstillsynen för en energibrunn både vid nybyggande och vid byte av värmesystem.
 • På ett grundvattenområde kan det finnas begränsningar för byggandet.
 • På skyddsområden för vattentäkt och i dess närhet finns det i allmänhet inte förusättningar för att bygga jordvärme.
 • På ett grundvattenområde kan byggandet av jordvärmesystem övervägas från fall till fall. Då måste man separat ansöka om tillstånd av regionförvaltningsverket.