Elevhälsa

Inom elevhälsa arbetar man för att främja elevens lärande, trygga elevens psykiska, fysiska och sociala välmående och verksamhet och stödja dessa.

Elevhälsotjänsterna är avsedda för förskolebarn, för elever inom den grundläggande utbildningen samt för gymnasieelever och studerande inom yrkesutbildningen i Borgå.

Elevhälsan är i första hand förebyggande verksamhet som ska stödja elevgemenskapen. I den är skolans hela personal engagerad.

Dessutom har eleverna också rätt att få individuell elevvård, såsom

  • kurators- och psykologtjänster
  • skol- och studerandehälsovård
  • stöd från en multiprofessionell grupp som är sammansatt i samarbete med studeranden och/eller förmyndaren.

Kuratorn i skolan är expert på sociala frågor. Till kuratorn kan man vända sig när man bekymrar sig över en elevs välmående till exempel till följd av omställningar i elevens liv. Kuratorn bedömer elevens behov av stöd och ordnar sådant stöd och handledning som lindrar svårigheterna och får eleven att må bättre. Kuratorn diskuterar med eleven och hjälper vid behov eleven och hans eller hennes närmaste att få extra stöd.

Psykologen i skolan är insatt i psykologiska frågor. Psykologen stödjer elevens inlärning och välmående, sociala och psykiska färdigheter i samarbete med elevens nätverk av närstående. Psykologen diskuterar med eleven och genomför psykologisk utvärdering och undersökningar och hjälper vid behov eleven att komma till vidare undersökningar och rehabilitering.

Skolhälsovårdens tjänster består av hälsovårdarens och läkarens tjänster vid barnrådgivningen och skol- och studerandehälsovården. Hälsovårdaren är expert på vårdarbete och ansvarar för hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna i samarbete med läkaren.

Kontaktuppgifter