DP 375 Stadshagen, inre ring

Stadsfullmäktige har godkänt detaljplaneändringen 25.10.2006 § 87