Djurskyddet i Östra Nyland

  • Du kan kontakta djurskyddsmyndigheterna om du misstänker att ett djur behandlas eller sköts bristfälligt.
  • Inspektion görs redan samma dag om ett djurs liv är i fara eller om det finns starka misstankar om djurskyddsbrott.

Djurskyddsmyndigheterna i Östra Nyland

  • Tillsynsveterinär tfn 0400 692 931, valvontaelainlaakari@porvoo.fi
  • Polisen 0295 419 800 (Polisinrättningen i Östra Nyland, växel)
  • I nödfall 112

Syftet med djurskyddsarbetet är att säkerställa att djur behandlas väl och att övervaka att djurhållningen sker enligt lagen.

Behöriga myndigheter i djurskyddsärenden är tillsynsveterinären, stadsveterinären och polisen, som alla har laglig rätt att genomföra en djurskyddsinspektion.

I östra Nyland genomförs djurskyddsinspektionerna i huvudsak av tillsynsveterinären, men under jourer kan också praktikveterinären eller polisen ta hand om brådskande fall.

Djurskyddsanmälan

Anmälan kan göras per telefon eller e-post. Anonyma anmälningar noteras inte. Uppgifter om anmälaren ges inte vidare.

På basis av djurskyddsanmälan företas en djurskyddsinspektion på djurhållningsplatsen så snabbt som möjligt. Om djurets liv är i fara eller om det finns misstanke om exceptionellt allvarliga brister i djurhållningen görs inspektionen redan samma dag.

Om man vid inspektionen upptäcker brister eller lagstridigheter får djurhållaren en skriftlig uppmaning att rätta till bristerna. Oftast gäller uppmaningen djurens förvaringsplats eller skötsel och behandling av djuret. Uppmaningen uppföljs genom efterbesök.

Regelbunden tillsyn

Myndigheterna övervakar regelbundet sådana ställen, där det finns många sällskapsdjur.

I yrkesmässig eller annars storskalig djurhållning ska en anmälan som avses i djurskyddslagen (396/1996) göras till regionförvaltningsverket.

Till djurhållarregistret anmäls djurhållningsplatser och datum då djurhållning påbörjats och avslutats.