Djurhållning

Djurhållning får inte medföra olägenheter i form av lukt eller buller, och inte heller risk för förorening av brunnsvatten. Omfattande hållning av sällskaps- eller hobbydjur och hållning av produktionsdjur kräver en registrerings hos landsbygdsenheten.

Läs mera

Registrering av hållare av fjäderfä och duvor

Registrering av får och getter

Hållare av bin och humlor ska registrera sig

Registrering av hästdjurhållaren och djurhållningsplatsen

Nya bestämmelser om identifiering av hästdjur

Katter som övervakas av ägaren

Ägaren till en katt ska sörja för att djuret mår bra, att platsen där djuret vistas är trygg och att risken för att katten rymmer är så liten som möjligt. Katten kan rastas, antingen i koppel eller annars under uppsikt av ägaren. Kattavföring exempelvis på barnens lekplatser och i sandlådor utgör en hälsorisk.

Om förvildade katter orsakar sanitära olägenheter, ska djurets ägare eller fastighetsägaren vidta behövliga åtgärder. Närmare upplysningar i följande anvisningar: