Den elektroniska tjänsten Omaolo

Med Omaolo använder du hälso- och socialtjänster medan du sitter i hemmasoffan

Omaolo.fi är en webbtjänst för dig som vill främja ditt välbefinnande tillsammans med yrkesutbildade personer inom hälso- och socialvården. Webbtjänsten är lätt att använda, och du undviker köer och onödiga mottagningsbesök.

Omaolo erbjuder bl.a. symtombedömningar, servicebedömningar, välbefinnandekontroller, personliga planer och välbefinnandeträningar. Välbefinnandekontroller och -träningar blir tillgängliga via tjänsten från hösten 2019.

Symtombedömningen i Omaolo ger dig tillförlitlig information om huruvida dina symtom kräver professionell vård eller om det räcker med egenvård. Rekommendationerna baserar sig på de senaste vetenskapliga rönen och Gängse vård-rekommendationer. Om det t.ex. behövs ett besök på hälsostationen och ditt eget område är med i Omaolo, kan du via tjänsten beställa tid hos en professionell eller få reda på, vem du kan kontakta. Även om du inte loggar in på Omaolo eller om tjänsten inte är in bruk i ditt område, får du basfakta om vad som rekommenderas samt tips om tjänster som finns i ditt område.

Med servicebedömningarna i Omaolo kan du få en bedömning av dina möjligheter att få stöd för närståendevård eller att använda vissa sociala tjänster.  Omaolo-välbefinnandekontrollen och -träningen vägleder dig att i förebyggande syfte ta hand om din hälsa och ditt välbefinnande.

Via Omaolo kan du bl.a. få ett recept eller be om sjukledighet. Via Omaolo får också de yrkesutbildade personerna bättre basuppgifter om dig, så att du inte behöver förklara samma sak flera gånger. Omaolo är partner med webbtjänsten Mina Kanta-sidor, och med ditt samtycke kan dessa två tjänster sinsemellan dela information om dig.

Länk till tjänsten: www.omaolo.fi

Ytterligare information

Omaolo-ansvarig Jaana Forslund

tfn 040 6761382

jaana.forslund@borga.fi