Delta och påverka

Val och röstande

Stadsborna väljer vid kommunalvalen de representanter som ska fatta beslut i ärenden som berör Borgå.  Val ordnas vart fjärde år. Genom kommunalval väljs det förtroendeorgan, stadsfullmäktige, som har den högsta beslutande makten i staden. Fullmäktige utser ledamöterna i de övriga förtrendeorganen.

En röstberättigad, myndig person kan ställas upp som fullmäktigekandidat och han/hon kan väljas till olika förtroenduppdrag.

Påverka redan i beredningsskedet

Du kan redan i beredningsskedet vara i kontakt med de tjänstemän som bereder ett ärende eller de förtroendevalda som fattar beslutet.

Ungdomsfullmäktige, äldrerådet och handikapprådet lägger fram sina  egna synpunkter för diskussion och beslut.

Förtroendorganens föredragningslistor publiceras före ett möte. Staden informerar om aktuella ärenden, planer och beslut på sina webbsidor.

Ge respons eller väck ett invånarinitiativ

Stadsborna kan ge respons till beslutsfattarna eller tjänsteinnehavarna inofficiellt t.ex. på en elektronisk blankett.

Stadsborna har också rätt att väcka officiella invånarinitiativ i ärenden som gäller stadens veksamhet.